Byt­te, byt­te om igen

BT - - NYHEDER -

JU­LE­GA­VER Men før du ka­ster dig ud i an­den eta­pe af det år­li­ge ga­ve­ra­es, så tjek li­ge byt­te­reg­ler­ne. Det er nem­lig ik­ke li­ge­gyl­digt, hvor din ga­ve er købt, skri­ver Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen på sin hjem­mesi­de, for­brug.dk.

I mod­sa­et­ning til hvad man­ge tror, så er det ik­ke en ret at kun­ne byt­te si­ne ga­ver. I hvert fald ik­ke, hvis ga­ven er købt i en bu­tik. »Fy­si­ske bu­tik­ker kan selv va­el­ge, om de vil til­by­de de­res kun­der pen­ge­ne til­ba­ge el­ler et ga­ve­kort til no­get an­det i bu­tik­ken, el­ler om de slet ik­ke vil til­by­de no­get.

Di­ne mu­lig­he­der af­ha­en­ger alt­så af, hvad den en­kel­te bu­tik har be­slut­tet,« si­ger vi­ce­di­rek­tør Ni­els C. Bei­er.

Husk, at uden bon el­ler byt­te­ma­er­ke på ga­ven, har du in­gen ret til hver­ken pen­ge til­ba­ge el­ler an­den va­re. Tvun­get til ae­r­lig­hed Det go­de ved ga­ver købt på net­tet er, at du altid har 14 da­ges for­try­del­ses­ret. Det dår­li­ge er, at det gam­le tri­ck med – for den go­de stem­nings skyld – at tak­ke be­hø­rigt for ga­ven den 24., for så i al hem­me­lig­hed at byt­te den bag­ef­ter, ik­ke du­er.

Er din ga­ve købt på net­tet, er du tvun­get til at va­e­re ae­r­lig om, at ga­ve­gi­ve­ren har ramt ved si­den af.

»For det er gi­ve­ren, der må hja­el­pe dig med at kom­me i kon­takt med net­bu­tik­ken, hvor va­ren er købt. Va­er og­så op­ma­er­k­som på, om pen­ge­ne re­tur­ne­res til gi­ve­ren,« si­ger Ni­els C. Bei­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.