300 hus­stan­de har haft ind­brud

BT - - NYHEDER -

TY­VE PÅ SPIL Op­gjort i går var an­tal­let af ind­brud lan­det over fort­sat på sam­me, la­ve ni­veau som sid­ste år, vi­ser Rigs­po­li­tiets op­gø­rel­se. I ju­le­døg­net – 25. de­cem­ber fra mid­nat til mid­nat – er der an­meldt i alt 300 ind­brud mod 294 sid­ste år. Det er mar­kant fa­er­re end 2013, da der i sam­me pe­ri­o­de blev an­meldt 458 ind­brud.

Ser man på pe­ri­o­den fra 20. de­cem­ber til og med ju­le­dag, er der sket en lil­le stig­ning. I år har 1.002 fa­mi­li­er haft uøn­sket be­søg i pe­ri­o­den – det er godt 60 fle­re end sid­ste år.

Der er dog sta­dig et styk­ke op til tal­let i 2013, da po­li­ti­et i sam­me pe­ri­o­de fik 1.388 an­mel­del­ser. Tal­let ven­tes dog at sti­ge i de kom­men­de da­ge, når folk kom­mer til­ba­ge fra ju­le­fe­rie til et gen­nem­ro­det hjem. Hja­elp hin­an­den Po­li­tiets op­gø­rel­se vi­ser des­u­den, at ty­vek­na­eg­te­ne isa­er går ef­ter vil­la­er. He­le 75 pro­cent af de an­meld­te ind­brud er så­le­des sket i en vil­la.

»Vi ser lidt fle­re ju­le­ind­brud end sid­ste år, så det er vig­tigt, at man blandt an­det la­ver af­ta­ler med na­bo­en el­ler til­mel­der sig Na­bo­hja­elp – det, ved vi, har en god ef­fekt på ind­brud,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Framvig fra Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Fore­byg­gel­ses­cen­ter.

Ju­le­dag var kø­ben­hav­ner­ne og østjy­der­ne mest ud­sat for ind­brud med hen­holds­vis 46 og 40 an­mel­del­ser, mens born­hol­mer­ne ind­til vi­de­re har få­et lov at be­hol­de de­res ejen­de­le. Der er end­nu ik­ke an­meldt et ene­ste ju­le­ind­brud på øen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.