Rø­ren­de bøn til he­le ver­den

BT - - NYHEDER -

HU­SKER DU HAM? si­ne børn og sin hu­stru. Den bri­ti­ske tv-ka­nal Chan­nel 4 har va­e­ret i kon­takt med ham og kan nu vi­se Ab­dul­lah Kur­dis rø­ren­de vi­deo­hil­sen til he­le ver­den. En hil­sen, der ta­ger ud­gangs­punkt i det an­svar, al­le voks­ne har for børn.

»Jeg vil ger­ne hja­el­pe børn. De ved in­gen­ting om li­vet ud­over at gri­ne og le­ge. Det er alt, de ved. Så det er et pro­blem, hvis vi ik­ke hol­der øje med dem og ta­ger os af dem,« si­ger Ab­dul­lah Kur­di. Sve­ri­ge el­ler Tys­kland Fa­mi­li­en flyg­te­de som sagt fra den sy­ri­ske gra­en­se­by Ko­ba­ne. Her har kur­di­ske sol­da­ter la­en­ge kaempet mod Is­la­misk Stat. Pla­nen var, at fa­mi­li­en skul­le til Sve­ri­ge el­ler Tys­kland. Først rej­ste de til Iz­mir i Tyr­ki­et og skul­le så vi­de­re med bå­den fra Bod­rum til den gra­e­ske ø Kos.

»Mit bud­skab er, at jeg ger­ne vil ha­ve he­le ver­den til at åb­ne dens dø­re for sy­re­re. Det er me­get sva­ert, hvis en per­son luk­ker dø­ren i ho­ve­d­et på én. Men når dø­ren bli­ver åb­net, fø­ler man sig ik­ke la­en­ge­re yd­my­get,« si­ger Ab­dul­lah Kur­di og fort­sa­et­ter: Fø­ler smer­te »På den­ne tid af året vil jeg ger­ne be­de al­le ta­en­ke på den smer­te, som dis­se fa­ed­re, mødre og børn fø­ler. De sø­ger fred og sik­ker­hed. Vi har ba­re brug for lidt sym­pa­ti fra jer. Jeg øn­sker jer et rig­tig godt nytår. For­hå­bent­lig vil kri­gen i Sy­ri­en få en en­de na­e­ste år og fre­den igen sa­en­ke sig over he­le ver­den,« si­ger Ab­dul­lah Kur­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.