Danmarks skam­plet

BT - - NYHEDER -

Og pri­sen for at red­de den hvi­de ra­ce blev be­talt af tu­sind­vis af dan­ske ma­end og kvin­der. Og børn.

Fem år før Adolf Hit­ler skrev ’Me­in Kampf’, for­mu­le­re­de so­ci­al­de­mo­kra­ten Karl Kri­sti­an Ste­in­cke i 1920 dét, der skul­le fø­re til en ra­ce­hy­giej­nisk lov­giv­ning i Dan­mark.

Han var ble­vet bedt om at for­mu­le­re en re­form af so­ci­alva­es­net og så det som en op­lagt mu­lig­hed for tyn­de ud blandt sam­fun­dets ’al­ler­la­ve­ste lag, der­un­der for­bry­de­re og un­der­må­le­re af en­hver art’, hed det om la­get be­stå­en­de af isa­er prosti­tu­e­re­de, kri­mi­nel­le, fy­sisk og psy­kisk han­di­cap­pe­de,

»Hvis et men­ne­ske­ligt va­e­sen, der er be­la­stet med ar­ve­li­ge an­la­eg, nu en­gang er født, skal han ha­ve lov til at gla­e­de sig ved til­va­e­rel­sen, så vidt han og hans med­men­ne­skers vel­fa­erd til­la­der det, men en ret skal han mi­ste - en mu­lig­hed skal ham be­rø­ves, nem­lig at over­fø­re si­ne mang­ler til si­ne ef­ter­kom­me­re og på den må­de at fore­vi­ge og man­gedob­le ulyk­ken,« skrev han i sin be­ta­enk­ning og fort­sat­te:

»Hvad va­er­re er, ved at hol­de liv i dis­se tu­sin­der, si­ger man, gi­ver vi dem mu­lig­hed for at sa­et­te ti­tu­sin­der af end­nu dår­li­ge­re ud­ru­ste­de og på for­skel­lig vis ar­ve­lig be­la­ste­de ef­ter­kom­me­re i ver­den.« Tvun­get til ste­ri­li­sa­tion Ni år ef­ter, at Karl Kri­sti­an Ste­in­cke for­mu­le­re­de de ord, blev loven om tvangs­ste­ri­li­sa­tion ved­ta­get, et ra­ce­hy­giej­ne­pro­gram var iva­er­k­sat i Dan­mark.

BT har tid­li­ge­re skre­vet hi­sto­ri­en om Ka­ro­li­ne Ol­sen, som var en af de me­re end 12.000 dan­ske­re, der blev of­fer for loven. Den blev prak­ti­se­ret ved, at ma­end, kvin­der og børn der blev ka­te­go­ri­se­ret som ånds­sva­ge, ... én mu­lig­hed skal ham be­rø­ves, nem­lig at over­fø­re si­ne mang­ler til si­ne ef­ter­kom­me­re... først og frem­mest blev tvangs­in­ter­ne­ret på ånds­sva­ge­an­stal­ter og der­na­est først luk­ket ud, når de hav­de ac­cep­te­ret ste­ri­li­sa­tion.

Ka­ro­li­ne Ol­sen var seks år gam­mel, da hun hav­ne­de i ka­te­go­ri­en. Hen­des fora­el­dre - som beg­ge var fat­ti­ge ar­bej­de­re - blev af de so­ci­a­le myn­dig­he­der stemp­let som svagt be­ga­ve­de, og der­for blev de fi­re børn i som­me­ren 1936 fjer­net fra hjem­met og an­bragt på bør­ne­hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.