På la­ge­net

BT - - NYHEDER -

’Let­te­re ånds­svag’ lød den di­ag­no­se, der blev no­te­ret i den seksår­i­ge pi­ges pa­pi­rer, en di­ag­no­se hun var to­talt uvi­den­de om. Tro­e­de, hun skul­le hjem Der­for var hun da og­så helt glad, da hun blev hen­tet på bør­ne­hjem­met som 14-årig. For hun tro­e­de, at hun nu en­de­lig vil­le bli­ve gen­for­e­net med sin far og mor.

I ste­det tril­le­de bi­len ind for­an en im­po­ne­ren­de og smuk sam­ling byg­nin­ger i Brej­ning ta­et på Vej­le i Ve­stjyl­land, byg­nin­ger der hu­se­de Den Kel­ler­ske Ånds­sva­ge­an­stalt.

»Mi­ne min­der om dag­lig­da­gen på an­stal­ten er et hel­ve­de,« for­tal­te Ka­ro­li­ne Ol­sen til BT i 2010.

»De bild­te mig ind, at jeg skul­le le­ve he­le mit liv der. Og hvor­dan kun­ne jeg vi­de bed­re? Jeg var 14 år, da jeg kom der­til. Det var fryg­te­ligt.«

Hvad ska­eb­nen hav­de i ven­te for Mi­ne min­der om dag­lig­da­gen på an­stal­ten er et hel­ve­de. De bild­te mig ind, at jeg skul­le le­ve he­le mit liv der. Og hvor­dan skul­le jeg vi­de bed­re? te­e­na­ge­ren, hav­de hun på det tids­punkt in­gen anel­se om. Men fi­re år se­ne­re sad hun igen i en bil, den­ne gang for at bli­ve kørt til Vej­le Sy­ge­hus.

Hvor langt stør­ste­delen af dem, som Ka­ro­li­ne de­ler ska­eb­ne med, fik stil­let et ul­ti­ma­tum - ste­ri­li­sa­tion el­ler an­brin­gel­se på liv­s­tid på ånds­sva­ge­an­stal­ten - hav­de den un­ge pi­ge in­gen idé om, hvor­for hun på sy­ge­hu­set blev lagt i narko­se. Hun hav­de hel­ler in­gen idé om, hvor­for hun bag­ef­ter hav­de for­bin­din­ger om ma­ven og sta­er­ke smer­ter i un­der­li­vet. Og da en sy­geple­jer­ske trø­sten­de sag­de, at det var synd for hen­de, fat­te­de hun hel­ler ik­ke, hvad det gik ud på.

Fak­tisk skul­le hun til­ba­ge til ånds­sva­ge­an­stal­ten, før no­gen gjor­de sig den ulej­lig­he­den at ind­dra­ge den un­ge i, hvad der var fo­re­gå­et. At hun net­op var ble­vet ste­ri­li­se­ret.

Til trods for de uhyr­lig­he­der og ud­ryd­del­ser Hit­lers na­zi­sti­ske ma­ski­ne ud­før­te i ra­ce­hy­giej­nens navn un­der An­den Ver­denskrig, fast­holdt Dan­mark ef­ter kri­gen sit pro­gram med at for­bed­re ra­cen ved hja­elp af ind­greb. Først i 1967 op­hør­te sta­tens kon­trol af be­folk­nings­kva­li­te­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.