Fe­de Finn sø­ger nye Fun­ny Boyz

BT - - NYHEDER -

DANSKTOP er om­kring 300.000 kro­ner for om­kring 70 da­ges ar­bej­de. Til gen­ga­eld skal mu­si­ker­ne hur­tigt kun­ne la­e­re or­ke­ste­rets re­per­toi­re. Tur­néen be­gyn­der 15. april, og in­den da skal Len­nart Jo­han­nes­sen gen­nem­gå en ra­ek­ke øj­en-ope­ra­tio­ner for grå sta­er. Ban­det skal der­for i et vist om­fang va­e­re i stand til at øve uden ham.

Ef­ter nyhe­den om brud­det med band­kam­me­ra­ter­ne, har Len­nart Jo­han­nes­sen få­et 60-70 opkald fra etab­le­re­de dansktop-mu­si­ke­re - og he­le bands - der er klar til at la­de sig in­d­rul­le­re som fuld­gyl­di­ge Fun­ny Boyz. Men det er ik­ke hvem som helst, der har det, der skal til:

»Man skal va­e­re klar til at la­ve no­get ska­eg i ga­den, for vi er et fe­stor­ke­ster - ik­ke et be­gra­vel­ses­band. Der er uni­formstvang i or­ke­ste­ret, og det er ik­ke hofja­e­ger­u­ni­for­mer,« si­ger Len­nart Jo­han­nes­sen. Alt for fra­ek Han er selv bas­sist og ejer ret­tig­he­der­ne til or­ke­ste­rets san­ge og brand, her­un­der og­så nav­net og de ka­ra­te­ri­sti­ske far­ve­strå­len­de uni­for­mer.

Fe­de Finn og Fun­ny Boyz er no­mi­ne­ret til to pri­ser ved det sto­re Dansktop Awards show i Boxen i Her­ning 23. ja­nu­ar. Ban­dets se­ne­ste ud­spil ’Jy­de­kro­gen’ blev af DRs lyt­te­re kå­ret til årets sang, men den tid­li­ge­re san­ge­r­in­de var ik­ke glad for at syn­ge den, si­ger Len­nart Jo­han­nes­sen.

»Maud vil­le ik­ke syn­ge »Jy­de­kro­gen«, for­di hun syn­tes, num­me­ret var for fra­ekt. Men det er over­ho­ve­det ik­ke fra­ekt. Det hand­ler om en pi­ge, der har ar­vet en trai­ler,« si­ger Len­nart Jo­han­nes­sen, som dog hå­ber, at Maud Ko­fod ven­der til­ba­ge som for­san­ge­r­in­de:

»Man kun­ne hå­be, at hun vil­le sø­ge job­bet. Det vil­le gø­re det he­le me­get nem­me­re.«

Len­nart Jo­han­nes­sen skal ha­ve sit nye band klar in­den 26. ja­nu­ar, hvor han skal gen­nem­gå den før­ste af si­ne øjeno­pe­ra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.