Und­gå al­ler­gi: Sprøjt par­fu­men uden på tø­jet

BT - - NYHEDER -

KOS­ME­TIK Dan­ske te­e­na­gepi­ger ta­ger flit­tigt for sig af en bred vif­te af kos­me­tikpro­duk­ter, og det får Mil­jøsty­rel­sen til at ad­va­re mod de stof­fer, der kan fin­des i man­ge af den­ne ty­pe pro­duk­ter. De kan nem­lig fø­re til al­ler­gi, hvis hu­den ud­sa­et­tes for dem i for sto­re ma­eng­der.

»Vi kan se, at der har va­e­ret en ud­vik­ling i de se­ne­ste ti år, hvor un­ge pi­ger fra 13-år­sal­de­ren har en hyp­pi­ge­re fo­re­komst af kon­tak­tal­ler­gi,« forta­el­ler Mil­jøsty­rel­sens kon­tor­chef for ke­mi­ka­li­er Isa­bel­le Na­var­ro Vin­ten.

»Par­fu­me­al­ler­gi er en livslang til­stand, som kan gi­ve an­led­ning til per­ma­nent el­ler til­ba­ge­ven­den­de kon­tak­tal­ler­gi, og det kan va­e­re rig­tig ge­ne­ren­de,« ud­dy­ber hun.

Mil­jøsty­rel­sen har un­der­søgt for­bru­get af per­son­li­ge ple­je­pro­duk­ter blandt 400 pi­ger i al­de­ren 13 til 16 år og 600 fora­el­dre til pi­ger i sam­me al­ders­grup­pe.

Re­sul­ta­ter­ne vi­ser, at så godt som al­le bru­ger sham­poo, 19 ud af 20 deo­dor­ant, mens cir­ka syv ud af ti bru­ger en el­ler fle­re af pro­dukt­grup­per­ne ma­keup, par­fu­me, an­sigtscre­me og bo­dy­lo­tion. Stor fo­re­komst af al­ler­gi Den mindst ud­bred­te pro­dukt­grup­pe, hår­pro­duk­ter, bru­ges af over halv­de­len af pi­ger­ne.

Den sto­re ud­bre­del­se af pro­duk­ter­ne er na­er­lig­gen­de at ka­e­de sam­men med den for­hø­je­de fo­re­komst af al­ler­gi, på­pe­ger kon­tor­che­fen.

»De dan­ske da­ta, vi har, si­ger os, at de al­min­de­lig­ste år­sa­ger til par­fu­me­al­ler­gi er brug af deo­dor­ant, sham­poo og fly­den­de sa­e­be. Og det her be­kra­ef­ter vo­res an­ta­gel­se om, at det er va­erd at kig­ge na­er­me­re på, hvor­dan man kan nedsa­et­te for­bru­get af per­son­li­ge ple­je­mid­ler med par­fu­me i,« kon­sta­te­rer Isa­bel­le Na­var­ro Vin­ten.

Hun an­be­fa­ler der­for te­e­na­ger­ne og de­res fora­el­dre, at de und­går pro­duk­ter med par­fu­me el­ler bru­ger dem på en må­de, så de ik­ke kom­mer i kon­takt med hu­den.

»En nem løs­ning kan va­e­re, at man an­be­fa­ler si­ne børn at bru­ge en par­fu­me­fri deo­dor­ant, og hvis man skal ha­ve par­fu­me på, så kan man sprøjte det uden på tø­jet, så man und­går hud­kon­takt,« si­ger kon­tor­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.