DE STØRSTE TY­VEK­NA­EG­TE

BT - - DEBAT -

Jeg sto­ler på, at ci­ta­tet fin­des, og at Paul McCart­ney rent fak­tisk har sagt det

Paul McCart­ney si­ger det li­ge ud. Be­at­les, vel ver­dens mest le­gen­da­ri­ske ro­ck­band, ko­pi­e­re­de, lån­te og så­gar stjal fra al­le mu­li­ge i musikbranchen. Det var ik­ke kun in­spira­tion. An­dre bands, sangskri­ve­re og gen­rer blev af- og rå­lyt­tet i Li­ver­pool og om­egn, og det end­te som be­kendt med de største øre­ha­en­ge­re i mu­sik­hi­sto­ri­en. I hvert fald iføl­ge McCart­ney. Så me­get for de ori­gi­na­le ind­fald og den kunst­ne­ri­ske åre, kun­ne man til­fø­je. Og ta­en­ke. Men den slags er til­ladt, så la­en­ge det ik­ke er ren af­skrift. Og hvem vil i dag på­stå, at ’Yester­day’ er styk­ket sam­men af en mas­se brok­ker fra an­dre san­ge fra 60er­ne? HVOR VED JEG så fra, at Be­at­les var ty­vek­na­eg­te? Jo, jeg har la­est en ar­ti­kel i Po­li­ti­ken fra 17. marts 2013, hvor de bru­ger McCart­ney-ci­ta­tet. Det frem­går ik­ke hvor­når og i hvil­ken sam­men­ha­eng McCart­ney har sagt de vi­se ord, men ne­derst i den lange og de­tal­je­re­de ar­ti­kel hen­vi­ses til et va­eld af kil­der, som har in­spi­re­ret ar­tik­lens for­fat­te­re. Så man må for­mode, at ci­ta­tet kan fin­des i en af de bø­ger og tids­skrif­ter, der er na­evnt. Jeg sto­ler i hvert fald på, at leg­en­den Paul McCart­ney rent fak­tisk har sagt det en­gang. Jeg brin­ger den ret ba­na­le kends­ger­ning op den­ne 3. ju­le­dag, for­di dansk pres­se de se­ne­ste uger er ble­vet ramt af et par grim­me sa­ger, som sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved den tro­va­er­dig­hed, der er he­le grund­la­get for vo­res ek­si­stens som me­di­er. DET BE­GYND­TE MED sportjour­na­li­sten Mi­cha­el Qu­res­hi, der blev fy­ret på Ek­stra Bla­det, for­di han hav­de op­fun­det fal­ske kil­der i si­ne ar­tik­ler. Det sam­me vi­ste sig at va­e­re til­fa­el­det, da Qu­res­hi tid­li­ge­re ar­bej­de­de for BT, Ber­ling­s­ke og fod­bold­ma­ga­si­net Go­al. Li­ge nu un­der­sø­ges det, om Qu­res­hi og­så har op­fun­det ci­ta­ter og ud­skre­vet fal­ske fak­tu­ra­er. Si­den spred­te det, man kan kal­de ’plagi­atskan­da­len’, sig til me­re ni­che­pra­e­ge­de me­di­er som Al­tin­get, Jour­na­li­sten, In­for­ma­tion og We­e­ken­da­vi­sen. USA-kor­re­spon­den­ten An­ne­gret­he Ras­mus­sen in­drøm­me­de, at hun hav­de skre­vet fle­re af­snit i en le­der fra Eco­no­mist af - uden at kre­di­te­re. Hun blev fy­ret som fre­elan­ceskri­bent for Al­tin­get, In­for­ma­tion og Jour­na­li­sten, og We­e­ken­da­vi­sen skrev en ar­ti­kel med fle­re pro­ble­ma­ti­se­ren­de ar­tik­ler. Et par da­ge ef­ter blev We­e­ken­da­vi­sens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.