Fly­ven­de la­e­ger red­der men­ne­ske­liv

BT - - NYHEDER -

LIV­LI­NEN Kø­ben­havn: En stør­re tra­fi­ku­lyk­ke på en nord­ve­stjysk lan­de­vej el­ler en blod­prop hos en be­bo­er på en af lan­dets øer. Det er si­tu­a­tio­ner, hvor en aku­t­la­e­ge­he­li­kop­ter går i luf­ten for at fly­ve en kva­e­stet el­ler kri­tisk syg pa­tient til be­hand­ling på sy­ge­hus.

Og he­li­kop­ter­ne bru­ges i sta­digt sti­gen­de om­fang.

Fra 1. ja­nu­ar til 30. sep­tem­ber i år var he­li­kop­ter­ne på vin­ger­ne i alt 1942 gan­ge. Det sva­rer til gen­nem­snit­ligt syv flyv­nin­ger om da­gen.

’Vi sy­nes, at ord­nin­gen er kom­met godt fra land. Vi har nu godt et års er­fa­ring og kan se, at he­li­kop­ter­ne bru­ges til det, de skal bru­ges til, nem­lig akut sy­ge hjer­te­pa­tien­ter og tra­fi­ku­lyk­ker med sva­ert kva­e­ste­de’, si­ger kon­cern­di­rek­tør i Re­gion Ho­ved­sta­den Svend Hart­ling, der er for­mand for sty­re­grup­pen bag he­li­kop­te­r­ord­nin­gen.

Et af de sy­ge­hu­se, der of­te har be­søg af aku­t­la­e­ge­he­li­kop­te­ren, er Rigs­ho­spi­ta­let. Over­la­e­ge ved Rigs­ho­spi­ta­lets hjer­te­cen­ter Tho­mas Engstrøm me­ner, at he­li­kop­ter­ne har en stor del af aeren for, at langt fle­re i dag over­le­ver blod­prop­per og hjer­te­syg­dom­me end for 20 år si­den. Hur­ti­ge­re end am­bu­lan­cen ’Tid­li­ge­re ra­e­se­de am­bu­lan­cer gen­nem lan­det med pa­tien­ter­ne. Men nu kan en he­li­kop­ter nå frem til Rigs­ho­spi­ta­let

FAKTA: TRAVLT ÅR FOR LAEGEHELIKOPTERE fra he­le ho­spi­ta­lets op­ta­ge­om­rå­de på 20 mi­nut­ter. Når pa­tien­ten er nå­et frem, kom­mer han el­ler hun på ope­ra­tions­bor­det i lø­bet af få mi­nut­ter, hvor vi så kan fjer­ne blod­prop­pen’, si­ger Tho­mas Engstrøm.

Han an­slår, at der kom­mer mindst tre pa­tien­ter til hjer­te­cen­tret om da­gen med he­li­kop­ter.

Svend Hart­ling me­ner, at ord­nin­gen har be­vist dens va­er­di.

’Vi kan he­le ti­den bli­ve end­nu bed­re og skar­pe­re til at dis­po­ne­re he­li­kop­ter­ne til de rig­ti­ge ting, så de bli­ver et sup­ple­ment til aku­t­la­e­ge­bi­ler og am­bu­lan­cer. Men som ud­gangs­punkt er vi ret godt til­fred­se’, si­ger Svend Hart­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.