Ta­et på var­me­re­kord

BT - - NYHEDER -

EK­STREMT

»Det har va­e­ret en ek­strem mild de­cem­ber hidtil. Mest på grund af at vin­den har va­e­ret helt fast­låst fra syd­ve­st­lig ret­ning, så vi har få­et luf­ten ind fra At­lan­ter­ha­vet. Og det er i høj grad vin­dret­nin­gen, som be­stem­mer, hvor­dan vej­ret er i Dan­mark.

En­kel­te da­ge har vi va­e­ret op­pe på 12-13, gra­der og det er højst us­a­ed­van­ligt,« si­ger han.

Må­lt frem til og med 25. de­cem­ber har den gen­nem­snit­li­ge tem­pe­ra­tur for må­ne­den va­e­ret ik­ke min­dre end 7,2 gra­der, hvor gen­nem­snit­tet nor­malt lig­ger på blot 1,6 gra­der. Re­kord­varmt i 2006 Al­le­ti­ders var­me­re­kord - det vil si­ge li­ge, si­den myn­dig­he­der­ne be­gynd­te at la­ve må­lin­ger til­ba­ge i 1874 - er på 7,0 gra­ders var­me. Den re­kord blev slå­et i 2006.

Fra i mor­gen for­ven­tes vin­den at gå i sy­døst, og så bli­ver det mar­kant køli­ge­re, end det har va­e­ret hidtil.

»Vi får dag­tem­pe­ra­tu­rer på 4-5 gra­der og nat­tem­pe­ra­tu­rer ne­de om­kring fryse­punk­tet. Hol­der det stik, vil vi - når he­le de­cem­ber må­neds gen­nem­snit gø­res op - for­ment­lig hav­ne ta­et på var­me­re­kor­den men nok li­ge un­der de 7,0 gra­der,« si­ger me­te­o­r­o­log An­dreas Nyholm. Det er i høj grad vin­dret­nin­gen, som be­stem­mer, hvor­dan vej­ret er i Dan­mark

Den us­a­ed­van­li­ge var­me i de­cem­ber har ramt he­le Eu­ro­pa, og i Al­per­ne spej­der man sta­dig for­ga­e­ves ef­ter sne fra oven. På de sto­re skis­port­s­ste­der er der gan­ske vist ved at va­e­re hvidt på pi­ster­ne, men det er kunsts­ne, som er pro­du­ce­ret til for­må­let, og som skilø­ber har man ind­til nu måt­te su­se ned mel­lem frisk­grøn­ne tra­e­er og grøn­ne, bak­ke­de land­ska­ber. I skjor­tea­er­mer i New York På den nor­da­me­ri­kan­ske øst­kyst har de­cem­ber va­e­ret så varm i år, at var­me­re­kor­den al­le­re­de er slå­et. Ju­le­af­ten kun­ne newy­or­ker­ne gå rundt i skjor­tea­er­mer og kig­ge på ter­mome­tret, der på et tids­punkt den 24. de­cem­ber be­va­e­ge­de sig op­pe om­kring 22 gra­der celci­us.

Det er 40-50 gra­der var­me­re, end da New York sid­ste vin­ter var som en en­dog ek­stra-ek­stra kold dybfry­ser.

»Her­hjem­me er vej­ret me­get pra­e­get af vin­dret­nin­gen. I USA sty­res det i høj grad af, at der er en kraf­tig El Niño li­ge nu. Der­for er det så varmt der­ov­re. Nor­malt er de­cem­ber en kold må­ned på den ame­ri­kan­ske øst­kyst, men i år er den alt­så ek­strem varm,« si­ger TV2-me­te­o­r­o­lo­gen.

Det ene­ste sted, hvor det er rig­tig koldt li­ge nu, er i Grøn­land, hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne nog­le ste­der har va­e­ret ne­de på om­kring mi­nus 30-40 gra­der. Li­ge­som det og­så er koldt på Island.

Mod­sa­et­nings­for­hol­det mel­lem mildt vejr hos os og koldt vejr i Grøn­land er of­te set. Li­ge­som det mod­sat­te og­så er til­fa­el­det: De år, hvor det er me­get koldt i Dan­mark, er det ty­pisk me­get mildt i Grøn­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.