Per­nil­le

VERMUND

BT - - SØNDAG -

Hvil­ke tre film sy­nes du, er de bed­ste? Hvor­for stif­te­de du par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge? Har du no­gen­sin­de over­ve­jet at flyt­te fra Dan­mark? Der ta­les me­get om, at glo­ba­li­se­rin­gen er god for Dan­mark. Hvad me­ner du?

Hvad er din styr­ke?

Og din svag­hed?

Hvad er dit mot­to? 40 år – Nye Bor­ger­li­ge – Bor i Snek­ker­sten

Se hen­des fotoalbum på si­de 14-15

Jeg el­sker alt fra action og hi­sto­ri­ske dra­ma­er til gam­le dan­ske klas­si­ke­re. De tre bed­ste er: ’Ved Kon­ge­lun­den’ fra 1953 med Dirch Pas­ser, ’Far­ven lil­la’ fra 1985 med Whoo­pi Gold­berg og den fran­ske film ’De urør­li­ge’ fra 2011. For­di jeg sav­ner et par­ti, der kom­bi­ne­rer en klas­sisk kon­ser­va­tiv va­er­dipo­li­tik med en bor­ger­lig øko­no­misk po­li­tik, og et ut­ve­ty­digt opgør med de over­stats­li­ge af­ta­ler og kon­ven­tio­ner, der be­gra­en­ser det dan­ske fol­ke­sty­re. Jeg el­sker at sej­le og har tit ta­enkt på at sej­le ud og op­le­ve ver­den til søs. Men jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig ik­ke at ven­de til­ba­ge. Min fa­mi­lie og ven­ner be­ty­der alt for mig. Uan­set hvor man­ge smuk­ke ste­der der fin­des, er der ik­ke no­get, der kan er­stat­te tid sam­men med men­ne­sker, jeg el­sker. Glo­ba­li­se­rin­gen er et go­de, vi er ble­vet bå­de ri­ge­re og klo­ge­re af. Men at ver­den bli­ver glo­ba­li­se­ret, be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at vi al­le skal va­e­re mul­ti­kul­tu­rel­le ver­dens­bor­ge­re -tva­er­ti­mod. Men­ne­sker fin­der na­tur­ligt sam­men i va­er­di­fa­el­les­ska­ber. Vi tri­ves og fin­der fri­hed, når vi om­gås li­ge­sin­de­de. Der­for er det og­så af­gø­ren­de for Dan­mark, at vi sik­rer ret­ten til selv at be­stem­me, hvor man­ge og hvem vi gi­ver op­hold i vo­res land.

SØN­DAG 27. DE­CEM­BER 2015

Min ud­hol­den­hed.

Min sta­e­dig­hed. Mit mot­to er tyv­stjå­let fra en su­per­helt fra min barn­doms Sve­ri­ge: ’Det har jeg al­drig prø­vet før, så det kla­rer jeg sik­kert’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.