BOR­GENS DY­BE­STE

BT - - SØNDAG -

HVIS KRI­GEN KOM kri­sestab i 1940’er­ne og 1950’er­ne skul­le sø­ge til­flugt, hvis Dan­mark blev in­va­de­ret af en fjendt­lig magt el­ler ud­sat for et luf­tan­greb.

BT har be­søgt den 700 kva­drat­me­ter sto­re kom­man­do­cen­tral, som Fol­ke­tin­gets ad­mi­ni­stra­tion helt frem til 2008 be­na­eg­te­de ek­si­sten­sen af.

En jern­dør i ka­el­de­re­ta­gen, hvor Fol­ke­tin­gets hånd­va­er­ke­re har de­res va­er­k­ste­der, le­der ned til et vidt for­gre­net gang­sy­stem fi­re me­ter un­der ga­de­ni­veau og end­nu en jern­dør. Og kort ef­ter end­nu én.

Skil­tet ’kom­man­do­sta­tion’ le­der frem til sid­ste for­svars­linje, hvis rus­ser­ne kom - re­ge­rin­gens war-room:

Et af­langt bord med fem sto­le fyl­der det me­ste af lo­ka­let. Den ene va­eg er da­ek­ket af et kort over Slots­hol­men, hvor Chri­sti­ans­borg har til hu­se, og en sig­nal­tav­le.

Man for­nem­mer straks, at ti­den har stå­et stil­le her i man­ge år­ti­er. Fle­re ste­der er pud­sen drys­set ned ad va­eg­ge­ne, og over bor­de, sto­le og te­le­fo­ner lig­ger et tykt lag støv.

»Det var her, le­den­de po­li­ti­ke­re og em­beds­ma­end skul­le le­de lan­det,« si­ger over­vagt­me­ster Kim C. Ni­el­sen.

La­en­ge­re ne­de ad en gang er op­holds­rum med sen­ge, rum med skri­ve­pul­te, toilet­ter og et rum med en te­le­fon­cen­tral.

Klar før be­sa­et­tel­sen

Kom­man­do­cen­tra­len blev byg­get i 1939, og ef­ter be­sa­et­tel­sen fik den en sa­er­lig be­tyd­ning, da det højs­pa­end­te for­hold mel­lem stormag­ter­ne USA og Sov­je­tu­ni­o­nen slog over i det man kal­der den kol­de krig, og som først slut­te­de med mu­rens fald i 1989.

Kri­sti­an Hvidt, som er pen­sio­ne­ret fol­ke­tings­ar­ki­var og hi­sto­ri­ker, pe­ger så­le­des på, at bun­ke­ren har va­e­ret i brug un­der pPå­ske­kri­sen i 1948, da der gik ved­hol­den­de ryg­ter om, at Dan­mark vll­le bli­ve ud­sat for et kom­mu­ni­stisk kup på sam­me må­de, som det ske­te i Tjek­kos­lo­vaki­et i fe­bru­ar sam­me år.

»Da er det, at jeg fo­re­stil­ler mig, at man brug­te det,« si­ger han, men un­der­stre­ger, at han ik­ke ud­ta­ler sig med sik­ker vi­den. Selv for ham, der ar­bej­de­de i Fol­ke­tin­get i en men­ne­ske­al­der, har kom­man­do­cen­tra­len va­e­ret en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed.

Det var sim­pelt­hen ik­ke no­get, man tal­te om, og det er tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann-Jen­sen enig i.

»Jeg har rendt de­r­in­de (i Fol­ke­tin­get, red.) som dreng si­den slut­nin­gen af 1940’er­ne. Den­gang kend­te man slet ik­ke til det der. Det var ik­ke no­get, man vi­ste frem for jour­na­li­ster og de­res af­kom,« si­ger han med hen­vis­ning til, at hans far, den se­ne­re Ven­stre-po­li­ti­ker Jens Pe­ter Jen­sen med til­nav­net døgn­bra­en­de­ren,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.