HEM­ME­LIG­HED

BT - - SØNDAG -

’’

hav­de få­et ad­gang til atom­vå­ben, og et even­tu­elt atom-angreb kun­ne Chri­sti­ans­borgs tyk­ke mu­re trods alt ik­ke mod­stå. I be­gyn­del­sen af 1960’er­ne byg­ge­de man der­for to so­li­de atom­bun­kers, Re­gan Vest i Rold Skov og Re­gan Øst i Nord­s­ja­el­land, hvor der var plads til bå­de re­ge­ring og kon­ge­hus.

Kom­man­do­cen­tra­len blev over­ta­get af be­driftva­er­net, og me­get af det gam­le ud­styr og bo­ha­ve blev skif­tet ud.

Far­li­ge kon­ser­ve­s­då­ser

»Jeg bar 40 år gam­le kon­ser­ve­s­då­ser ud. Med stor for­sig­tig­hed,« forta­el­ler pen­sio­ne­ret overin­spek­tør Elt­on Sei­e­rø.

Då­ser med kød­kon­ser­ves og grønt­sa­ger bu­le­de ud og tru­e­de med at eks­plo­de­re i ar­me­ne på ham.

Fol­ke­tin­gets er­far­ne rund­vi­ser Tor­ben Schu­bert har en sa­er­lig ind­sigt i den rol­le, kom­man­do­cen­tra­len spil­le­de un­der be­sa­et­tel­sen. Hans fora­el­dre ar­bej­de­de på Bor­gen og flyt­te­de i 1942 ind i en til­hø­ren­de em­beds­bo­lig.

»Jeg har hørt no­get fra min far og i 1960’er­ne, da jeg selv blev an­sat, fra po­li­ti­ke­re som den kon­ser­va­ti­ve le­der Poul Sø­ren­sen,« si­ger han.

Un­der be­sa­et­tel­sen tryk­ke­de mod­stands­folk il­le­ga­le bla­de i ka­el­de­ren og smug­le­de dem ud gen­nem en hem­me­lig tun­nel til Gl. Strand, hvor de ube­ma­er­ket kun­ne be­va­e­ge sig over på Strø­get og de­le bla­de­ne ud.

»Og op­pe i tår­net send­te man med­del­el­ser til Eng­land uden risiko for at bli­ve op­da­get. Ud­sig­ten var så god, at man kun­ne se, hvis ty­sker­nes pej­le­vog­ne na­er­me­de sig og sluk­ke for sen­de­ren,« si­ger han.

I det nu­va­e­ren­de ra­di­ka­le grup­pe­va­e­rel­se på 2. sal holdt par­ti­er­ne hem­me­li­ge mø­der om, hvor­dan man skul­le hånd­te­re be­sa­et­tel­ses­mag­ten. Rum­met har en åben pejs.

»Man vid­ste at ty­sker­ne lyt­te­de med gen­nem luft­ka­na­ler­ne. Der­for rul­le­de man gulv­ta­ep­pet hen for­an pej­sen, så de ik­ke kun­ne hø­re, hvad man tal­te om,« si­ger Tor­ben Schu­bert.

Fol­ke­tin­gets di­rek­tør Car­sten U. Lar­sen op­ly­ser, at man ik­ke har umid­del­ba­re pla­ner om at åb­ne an­la­eg­get for of­fent­lig­he­den.

»Det un­derjor­di­ske an­la­eg har hi­sto­risk in­ter­es­se, og jeg hå­ber, at der på et se­ne­re tids­punkt kan tra­ef­fes po­li­tisk be­slut­ning om at kl­ar­gø­re det med hen­blik på at gi­ve of­fent­lig­he­den ad­gang,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.