Guide: ka­er­li­ge nytå

Vi gi­ver dig her hja­elp

BT - - SØNDAG -

me­re na­er­va­er, me­re tid sam­men, fle­re da­tes med bør­ne­pas­ning, tan­tra­sex, me­re per­son­lig fri­tid, tek­nikfrie tors­da­ge, en we­e­kend­t­ur til Berlin, at sej­le i kano i Sve­ri­ge, at la­ve mad sam­men mini­mum en gang om ugen, la­en­ge­re for­spil.

Sam­men­lign no­ter. Er I vil­li­ge til at gi­ve hin­an­den det, I hver isa­er øn­sker jer? Bliv kon­kre­te om, hvad hver ting helt pra­e­cist be­ty­der. Det er ik­ke altid nemt at bli­ve kon­kret, men det er vig­tigt. Va­er ae­r­lig. Af­tal der­ef­ter hvor­dan, hvor­når, hvor of­te, hvor la­en­ge. Sa­et da­to­er i ka­len­de­ren. Det ly­der må­ske use­xet, men uden en plan sker der in­tet nyt i 2016.«

For dig, der ger­ne vil fin­de en ka­e­re­ste:

»Sing­len, der drøm­mer om at va­e­re i for­hold i 2016, kan spør­ge sig selv: Hvor­for vil jeg ger­ne ha­ve en ka­e­re­ste? Vi øn­sker os for­skel­li­ge ting i for­skel­li­ge fa­ser af vo­res liv. Bliv klar over – og ae­r­lig om­kring – hvad du har af for­vent­nin­ger til en kom­men­de ka­e­re­ste. Drøm­mer du om at bo sam­men med en ka­e­re­ste? Drøm­mer du om en ka­e­re­ste, du kan stif­te fa­mi­lie med? Vil du ger­ne bo ale­ne, selv om du har en ka­e­re­ste? Hvad skal du og en ka­e­re­ste sam­men?

Gør no­get an­det. Man­ge sing­ler, der ger­ne vil ha­ve en ka­e­re­ste si­ger ’Jeg har prø­vet alt!’ Men prøv at ud­for­dre dig selv til at gø­re no­get an­det end det, du ple­jer. Find på mindst tre ting, du ik­ke har gjort end­nu, og lav det som et nytårs­for­sa­et. Hvis du har va­e­ret på dat­ing­s­i­tes, så prøv en an­den stra­te­gi. Be­slut dig for no­get, du end­nu ik­ke har prø­vet - at hol­de øjen­kon­takt, at smi­le til folk i kø­en i Net­to, at gi­ve dit te­le­fon­num­mer til en, du ser i bus­sen, at mel­de dig ind i en ro­klub, at be­de di­ne ven­ner in­tro­du­ce­re dig til al­le de go­de sing­ler, de ken­der.

Find en rol­lemo­del, en per­son du be­un­drer, en hvis at­ti­tu­de, ud­strå­ling, åben­hed el­ler ener­gi, du godt gad ha­ve lidt me­re af selv. Det kan va­e­re en fik­tiv ka­rak­ter som James Bond el­ler Jes­si­ca Rab­bit el­ler en, du ken­der. Iden­ti­fi­cer to­tre egen­ska­ber, der ka­rak­te­ri­se­rer ved­kom­men­de – f.eks. ga­lant, god til at flir­te, fe­mi­nin, ini­ti­a­tivrig – og lad det va­e­re dit nytårs­for­sa­et at vi­se dis­se sider af dig selv me­re i 2016.«

Dor­te Han­sen | doh@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.