MAR­TIN ØSTER­GAARD

BT - - SØNDAG -

For dig, der er i et for­hold:

»Hvis man er mand, skal man bru­ge 2016 til fra tid til an­den at kig­ge sin ka­e­re­ste i øj­ne­ne, til hun kig­ger va­ek. Hvis han kig­ger va­ek før hen­de, er nytårsforsaettet ik­ke op­fyldt.

Hvis man er kvin­de, skal man mindst en gang om må­ne­den for­fø­re sin ka­e­re­ste, for han sav­ner med ga­ran­ti dit ini­ti­a­tiv. Hvis man til­hø­rer det min­dre­tal af kvin­der, som ta­ger of­te­re ini­ti­a­tiv end ka­e­re­sten, skal man bli­ve lidt for la­en­ge i by­en fra tid til an­den el­ler på an­dre må­der få hans ja­lou­si og jag­tin­stinkt sti­mu­le­ret til gla­e­de for beg­ge par­ter.«

For dig, der ger­ne vil fin­de en ka­e­re­ste:

»Hvis man sav­ner en ka­e­re­ste, skal man en gang om må­ne­den gø­re no­get, der brin­ger en lidt ud af kom­fortzo­nen. For ek­sem­pel be­gyn­de at net­da­te, hvis man ik­ke har prø­vet det før. Hol­de op med at da­te, hvis man gør det for me­get uden at ha­ve sig selv med i det. Tag ini­ti­a­tiv til at ta­le med en frem­med.«

For dig, der er i et for­hold:

»Min an­be­fa­ling til et nytårs­for­sa­et til par med el­ler uden skils­mis­se­over­vej­el­ser er at fo­ku­se­re på egen ad­fa­erd, eg­ne hand­lin­ger og eget bi­drag til par­for­hol­det, i ste­det for at ka­ste al ener­gi og fo­kus over på, hvor­dan part­ne­rens ad­fa­erd og hand­lin­ger er. Med an­dre ord: Brug 2016 på at va­e­re en part­ner, som du selv gad at va­e­re gift med. Man­ge fal­der for tro­en på, at gra­es­set er grøn­ne­re hos na­bo­en el­ler sam­men med kol­le­ga­en, men fak­tum er, at gra­es­set (la­es par­for­hol­det) ik­ke bli­ver bed­re end der, hvor du van­der det.

Hold der­u­d­over eva­lu­e­rings­mø­der med din part­ner en gang om må­ne­den - men min­dre kan selv­føl­ge­lig og­så gø­re det. På den må­de und­går I at gå ska­evt af hin­an­den for la­en­ge og sik­rer, at I hur­tigt kan ret­te op på tin­ge­ne, in­den de har sat sig fast og øde­lagt for me­get.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.