D

BT - - SØNDAG -

es­sert­køk­ke­net har ry for at va­e­re sva­ert. De me­get pra­e­ci­se mål, tem­pe­ra­tu­rer og tek­nik­ker afskraekker man­ge.

»For man­ge men­ne­sker, der ik­ke har prø­vet det før, kan det godt va­e­re ut­rygt at la­ve des­ser­ter,« si­ger BTs des­sert­kok Ni­ko­la­os Stran­gas.

Han sam­men­lig­ner det med at ste­ge en bøf, hvis man ik­ke er vant til det.

»Hvor­når er den klar? Det kan va­e­re me­get sva­ert at vi­de, om den er me­di­um el­ler well do­ne. For nog­le ta­ger det lang tid, før de fø­ler sig tryg­ge ved det.«

Men det be­hø­ver fak­tisk ik­ke at va­e­re så sva­ert. Ba­re man føl­ger et par vig­ti­ge reg­ler. Den ene er altid at la­e­se og for­stå op­skrif­ten fuldt ud, in­den man går i gang.

»Man­ge men­ne­sker be­gyn­der på at la­ve en des­sert, uden at de har for­stå­et op­skrif­ten. Men gør man det, så kom­mer der et tids­punkt, hvor man ik­ke la­en­ge­re kan fin­de ud af, hvad man la­ver. Der­for er det vig­tigt at la­e­se og for­stå først,« for­kla­rer Ni­ko­la­os Stran­gas.

Man fa­rer med an­dre ord me­get nemt vild i en des­ser­top­skrift, for­di der ty­pisk er man­ge tek­nik­ker i spil, og me­get der skal ti­mes i for­hold til hin­an­den. Men selv når man har la­est og for­stå­et op­skrif­ten, kan man ik­ke gå i gang end­nu. Na­e­ste re­gel er at stil­le al­le in­gre­di­en­ser frem på køk­ken­bor­det.

»Al­le in­gre­di­en­ser skal må­les, ve­jes og hak­kes, in­den man går i gang. Hvis du først be­gyn­der at fin­de in­gre­di­en­ser frem og ve­je dem un­der­vejs, så bli­ver cho­ko­la­den kold, mens du ve­jer fløde og suk­ker af, og så går det galt,« ad­va­rer Ni­ko­la­os Stran­gas.

Det sid­ste go­de råd er at sør­ge for at ha­ve ud­sty­ret i or­den. La­es her på si­den, hvad du iføl­ge BT’s des­sert­kok som mini­mum skal bru­ge i dit des­sert­køk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.