Så­dan rej­ste vi i 2015

BT - - REJSER -

En sti­gen­de dol­lar­kurs har ik­ke skra­emt dan­sker­ne fra at rej­se til USA i 2015. Tva­er­ti­mod drog vi til Nor­da­me­ri­ka som al­drig før, og det ma­er­ker man ty­de­ligt hos lan­dets rej­se­bu­reau­er. Jysk Rej­se­bu­reau har la­vet en op­gø­rel­se over årets salg, og her er USA top­sco­re­ren, ef­ter­fulgt af Thailand og Ma­lay­sia/Sin­ga­po­re.

USA lig­ger og­så helt i front set i for­hold til an­tal­let af solg­te rej­ser hos FDM tra­vel.

»USA fyl­der me­get hos os, og vo­lu­men­ma­es­sigt står rej­ser der­til for op til en tred­je­del af vo­res sam­le­de om­sa­et­ning,« forta­el­ler ind­købs- og pro­duk­tions­chef Jes­per Ewald.

På char­ter­fron­ten er det to vel­kend­te span­ske klas­si­ke­re, der har top­pet 2015-sal­get hos Spies.

»Mall­orca har solgt utro­lig godt i he­le som­mer­hal­vå­ret. Set over he­le året er Gran Ca­na­ria dog vo­res top­sco­rer, for­di vi ud­by­der den­ne desti­na­tion bå­de som­mer og vin­ter,« si­ger pro­duk­t­chef Car­los Ce­bri­an fra Spies. Stør­re flek­si­bi­li­tet Mall­orca har og­så va­e­ret sa­er­de­les po­pu­la­er blandt FDM tra­vels ga­e­ster i 2015. Bu­reau­et sa­el­ger pri­ma­ert in­di­vi­du­elt til­pas­se­de rej­ser, og her skul­le man må­ske tro, at kon­kur­ren­cen fra de sto­re char­ter­rej­se­bu­reau­er vil­le va­e­re for hård til et sted som Mall­orca. Men det er ik­ke til­fa­el­det.

»Char­ter­bu­reau­er­ne har jo fa­ste ugent­li­ge af­gan­ge, hvor­i­mod vi med ru­te­fly kan til­by­de et langt stør­re ud­bud af af­rej­se­da­ge. Man­ge af vo­res kun­der sa­et­ter pris på den­ne flek­si­bi­li­tet, hvor de og­så selv kan be­stem­me rej­sens va­rig­hed,« si­ger Jes­per Ewald fra FDM tra­vel.

Når det hand­ler om rej­se­mål med den største pro­cen­tu­el­le frem­gang i 2015, ser bil­le­det dog an­der­le­des ud.

Hos Jysk Rej­se­bu­reau er Fi­lip­pi­ner­ne og My­an­mar i top. Iføl­ge di­rek­tør Ni­els Am­strup skyl­des det, at Fi­lip­pi­ner­ne er et godt og bil­ligt al­ter­na­tiv til Thailand, mens My­an­mar ik­ke mindst kul­tu­relt set er et me­get dra­gen­de land.

Hos Spies har Cy­pern va­e­ret årets høj­desprin­ger, bå­de hvad an­tal ga­e­ster og om­sa­et­ning an­går, mens den til­sva­ren­de ra­ket hos FDM tra­vel har va­e­ret Mal­ta.

Kend­te klas­si­ke­re var dan­sker­nes fo­re­truk­ne rej­se­mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.