Bang­koks hemm

BT - - REJSER -

THAILAND si­ne sko­ve af skys­kra­be­re. Her er der gan­ske vist og­så højhu­se, men dog sta­dig grøn­ne tra­e­er og la­ve char­me­ren­de byg­nin­ger med en snert af ko­lo­ni­al stil.

En­gang var ba­ck­pa­ck­er-ga­den det mest al­ter­na­ti­ve sted, man kun­ne kom­me i Bang­kok. I dag ta­ler al­le om Aree, som på få år har ud­vik­let sig til lidt af en oa­se.

I de man­ge si­de­ga­der fo­re­går li­vet for det me­ste som al­le an­dre ste­der i stor­by­en med stre­et­food og lo­kalt for­ret­nings­liv, men kig­ger man godt ef­ter, er ud­vik­lin­gen så småt ved at slå igen­nem med ve­st­ligt ud­se­en­de caféer og re­stau­ran­ter. Her­u­de er der nem­lig man­ge kok­ke, som er star­tet på en frisk, og de har va­e­ret med til at gø­re by­de­len til en mag­net for trendsa­et­te­re. Et min­dre hek­tisk liv Det be­gynd­te, da de for­holds­vis nye højhu­se blev be­bo­et af vel­be­slå­e­de thai­er, og se­ne­re fulg­te man­ge ex­pats med, og med dem var der et mar­ked for en ny ge­ne­ra­tion af kok­ke og café-eje­re, de fle­ste i øv­rigt lo­ka­le folk.

Den un­gar­ske stu­de­ren­de Ani­ko Si­bos søg­te her­ud for at fa­er­dig­gø­re sin ho­ved­op­ga­ve, men og­så for at le­ve et min­dre hek­tisk liv, og det har hun fun­det her bag di­sken på Café Porcupi­ne, hvor hun ser­ve­rer kaf­fe og ka­ger, når hun ik­ke er en­gels­kla­e­rer på den lo­ka­le sko­le.

»Aree til­tra­ek­ker thai­e­re med en an­den livs­stil, f.eks. kunst­ne­re, men og­så dem, som ba­re vil ha­ve lidt fred og ro. Selv har jeg bo­et et styk­ke tid i Si­lom midt i Bang­kok, men jeg tra­eng­te til et sted, hvor det var me­re af­slap­pet, og hvor jeg kun­ne fø­le mig tryg, når jeg gik på ga­den,« si­ger hun.

De to un­ge fo­to­kunst­ne­re, sven­ske Jas­mi­ne Fri­berg og ame­ri­kan­ske Den­nis Na­tray­on, som ha­en­ger bil­le­der op i caféen, har beg­ge gå­et på uni­ver­si­te­tet her­u­de, og de spår, at det­te kun er over­gangs­fa­sen i den ud­vik­ling, som er i gang.

»I lø­bet af de na­e­ste fem år vil fle­re og fle­re op­da­ge Aree som et ’nyt’ kvar­ter. Det er isa­er den mini­ma­li­sti­ske stil i in­dret­nin­gen, som man I lø­bet af de na­e­ste fem år vil fle­re og fle­re op­da­ge Aree som et ’nyt’ kvar­ter. Det er isa­er den mini­ma­li­sti­ske stil i in­dret­nin­gen, som man na­e­sten kan kal­de skan­di­na­visk, der til­tra­ek­ker folk

Den­nis Na­tray­on, ame­ri­kansk fo­to­kunst­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.