Eli­ge hip­ster-idyl

BT - - REJSER -

• 1. og re­stau­ran­ter til ef­ter fyraf­ten, der dominerer kvar­te­ret. Po­pu­la­e­re ca­fe­er Ud­over Porcupi­ne Café, som er en af pio­ne­rer­ne med sin mini­ma­li­sti­ske lop­pe­mar­keds­in­dret­ning, er de mest po­pu­la­e­re kaf­fe­ste­der Ca­sa La­pin med re­tro-in­du­stri­elt in­te­r­i­ør, Hor Hid­den Café i ame­ri­kansk loft­stil, Kaf­fe-By-Li­brary i mil­jø­ven­ligt, ny­n­or­disk mil­jø af trae med breg­ner fra lof­tet, FabCafé med ar­bejds­sta­tio­ner og kun­stin­stal­la­tio­ner i ly­se rå fa­brikslo­ka­ler, og Tokyo Bi­ke, som bå­de sa­el­ger cyk­ler og har enk­le, mo­der­ne klap­sto­le i kaf­fe­sek­tio­nen La Li­art Café – og ty­pisk for dem al­le er, at ud­over mok­ka­en, er det alt godt til den sø­de tand, som fyl­der på me­nu­kor­tet med alt fra petit fours til hø­je ame­ri­kan­ske lag­ka­ger.

På hjør­net af Soi 4 lig­ger Salt som en cool gla­sku­be in­dram­met af trae og en me­get vel­for­sy­net bar, men det er og­så en af­ten­re­stau­rant med ja­pansk, fransk og ita­li­ensk på spi­se­kor­tet. Ik­ke så langt der­fra lig­ger Whol­ly Cow, som med hø­je, rå mur­stensva­eg­ge og hvi­de du­ge sig­na­le­rer New York, selv om me­nu­en, ud­over de 21 da­ge mod­ne­de au­stral­ske ste­aks, be­står af fran­ske klas­si­ke­re som kam­mus­lin­ger og løgsup­pe.

Sous­aku kaemper med po­pu­la­ri­te­ten, som gi­ver ven­te­tid til sus­hi i det lavlof­te­de rustik­ke lo­ka­le med ly­se, na­e­sten skan­di­na­vi­ske møb­ler,

BANG­KOK

Fakta:

mens Sum­mer Stre­et, i en si­de­ga­de til Soi 2, kan ta­ck­le til­strøm­nin­gen, for­di den upra­e­ten­tiø­se re­stau­rant så­dan set ba­re be­står af en food­truck, der fun­ge­rer som bar på en P-plads, og så har de ban­ket en pre­sen­ning op over en ra­ek­ke festi­val­bor­deog ba­en­ke, hvor de ser­ve­rer små god­bid­der af gril­le­de fisk og skal­dyr. Net­op her kom­mer en ae­g­te thai-hip­ster for­bi, mens vi fo­to­gra­fe­rer, i sin strå­hat, ta­to­ve­rin­ger, cool sne­a­kers, by­s­horts og ban­da­na, og han gi­ver det in­ter­na­tio­na­le svar på, hvor­for Aree er hot, med et ’thumbs up’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.