Bliv eks­pert i at

Hvor­når, hvor og hvor­dan fin­der du bedst de bil­li­ge bil­let­ter? Her får du 10 go­de råd, der får dig bil­ligst mu­ligt på vin­ger­ne

BT - - REJSER -

GUIDE Sø­ger du på den rig­ti­ge må­de og med den rig­ti­ge vi­den i bag­ho­ve­det, be­hø­ver det ik­ke ta­ge ti­me­vis at spa­re hun­dred­vis af kro­ner på fly­bil­let­ter­ne. BT Rej­ser har her sam­let nog­le af de bed­ste råd, du skal hu­ske på, når du le­der ef­ter bil­let­ter. Og ne­derst på si­den er en gen­nem­gang af de bed­ste rej­se­sø­ge­ma­ski­ner på mar­ke­det, så du kom­mer nem­mest i gang. Va­er ude i god tid Fle­re un­der­sø­gel­ser pe­ger på, at man fin­der de bil­lig­ste fly­bil­let­ter to til tre måneder in­den af­rej­se. Selv om der kan va­e­re ud­s­ving, sti­ger pri­ser­ne ge­ne­relt, jo ta­et­te­re man kom­mer på af­rej­sen. Flek­si­belt rej­se­tids­punkt Man­ge sø­ge­ma­ski­ner har en lav­priska­len­der, hvor man kan sø­ge på, hvor­når det er bil­ligst at ta­ge af sted. Som ho­ved­re­gel er det bil­li­ge­re at fly­ve midt på ugen og uden for højsa­e­so­nen. Find de bil­lig­ste by­er Hvis du ved, hvil­ket land du vil til, men ik­ke har lagt dig fast på hvor, så kan du på ad­skil­li­ge sø­ge­ma­ski­ner sø­ge ef­ter bil­let­ter i he­le lan­det. Vil du ek­sem­pel­vis ha­ve en stor­by­fe­rie til Ita­li­en, kan det va­e­re langt bil­li­ge­re at fly­ve til Mila­no end Rom. Opret en prisover­våg­ning Når du har søgt ef­ter fly­bil­let­ter på en be­stemt da­to, kan du på de fle­ste sø­ge­ma­ski­ner op­ret­te en prisover­våg­ning, hvor du får en e-mail, når pri­sen sti­ger el­ler fal­der, og så er det om at slå til. Søg ef­ter an­dre luft­hav­ne Bor man na­er Aar­hus, kan der va­e­re man­ge hund­re­de kro­ner at spa­re ved at fly­ve fra Bil­lund, Aal­borg el­ler end­da Ham­borg, og på sø­ge­ma­ski­ner som Tra­vel­mar­ket kan man sø­ge på luft­hav­ne in­den for en vis geo­gra­fisk ra­di­us. Skal man fly­ve til en stor­by med fle­re luft­hav­ne, så­som Lon­don el­ler New York, er det en god idé at sø­ge på al­le luft­hav­ne i om­rå­det. Husk lav­pris­sel­ska­ber Ik­ke al­le lav­pris­sel­ska­ber duk­ker op i sø­ge­ma­ski­ner­nes re­sul­ta­ter. Det ga­el­der isa­er lav­pris­sel­ska­ber i Asi­en og Sy­da­me­ri­ka. Du kan fin­de en li­ste over de bil­li­ge fly­sel­ska­ber på thrifty­no­mads.com. Pas på ge­by­rer Fly­ver man med lav­pris­sel­ska­ber, skal man hu­ske på, at der of­te er man­ge ek­stra ge­by­rer på alt fra hånd­ba­ga­ge til sa­e­de­valg, tid­lig bo­ar­ding og mad om bord, der kan gø­re det sva­ert at vur­de­re, om den sam­le­de pris er hø­je­re end med an­dre fly­sel­ska­ber. Sø­ge­ma­ski­ner som Tra­vel­mar­ket og Mo­mon­do har dog en ind­byg­get ge­byr­be­reg­ner, så man kan se, om der sta­dig er pen­ge at spa­re, når al­le ge­by­rer­ne la­eg­ges ove­ni. Nyheds­brevs­for­del Til­meld dig nyheds­bre­ve fra de fly­sel­ska­ber, du of­test fly­ver med. På den må­de får du be­sked, når der er sa­er­li­ge ud­salg, og her er der of­te man­ge pen­ge at spa­re. Spar på en­kelt­bil­let­ter Af og til kan det bed­re sva­re sig at kø­be to en­kelt­bil­let­ter ud og hjem, så man må­ske fly­ver ud med Ry­a­nair og hjem med SAS. Isa­er lav­pris­sel­ska­ber­ne har stor pris­for­skel på ud- og hjem­rej­se. Køb di­rek­te ved sel­ska­bet Iføl­ge For­bru­ger­rå­det er det bedst at kø­be sin bil­let di­rek­te fra fly­sel­ska­bet, for­di man på den må­de er bed­re stil­let i til­fa­el­de af pro­ble­mer. Der­for kan det va­e­re en god idé at bru­ge en sø­ge­ma­ski­ne til at fin­de de bed­ste pri­ser, og der­ef­ter gå til fly­sel­ska­bets hjem­mesi­de og fin­de de sam­me fly­bil­let­ter der – hvis pri­sen vel og ma­er­ke er den sam­me.

Ap­ps til iOS el­ler An­droid

Hop­per skil­ler sig ud ved at for­sø­ge at gø­re det, vi al­le vil­le øn­ske, vi kun­ne gø­re: for­ud­si­ge, om pri­sen på en fly­bil­let vil sti­ge el­ler fal­de. Det gør app’en ved at ana­ly­se­re hi­sto­risk da­ta, så når man ind­ta­ster en fly­rej­se i app’en, forta­el­ler Hop­per, om du skal slå til nu el­ler ven­te. Hop­pers prisa­gent gi­ver dig ik­ke blot be­sked, når pri­sen fal­der, men ad­va­rer og­så, in­den pri­sen vil sti­ge – i hvert fald i te­o­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.