Al­vor­lig syg­dom i fa­mi­li­en stop­per Jan Ø ved Ma­sters

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AF­BUD for­stå­el­se for min be­slut­ning, og jeg har in­gen yder­li­ge kom­men­ta­rer til syg­dom el­ler lig­nen­de, og det hå­ber jeg, folk vil respek­te­re.« si­ger den nord­jy­ske bad­min­ton­spil­ler i en pres­se­med­del­el­se fra Bad­min­ton Dan­mark.

BT har på bag­grund af øn­sket fra Jan Ø. Jør­gen­sen, der i fjor tab­te fi­na­len ved Co­pen­ha­gens Ma­sters til Vik­tor Axel­sen, valgt ik­ke at kon­tak­te ham.

Men det er ik­ke før­ste gang, at han er for­fulgt af syg­dom. Blandt an­det har han selv va­e­ret pla­get af hjer­te­pro­ble­mer, mens hans kra­eft­sy­ge mor dø­de i 2011.

I ste­det for Jan Ø. Jør­gen­sen skal te­e­na­ge­ren An­ders An­ton­sen re­pra­e­sen­te­re Dan­mark i her­re­sing­le sam­men med Vik­tor Axel­sen.

»An­ders er et stort ta­lent og spil­ler se­va­er­dig bad­min­ton,« si­ger land­stra­e­ner Lars Uhre.

»Der er in­gen ver­dens­rang­li­stepo­int på spil ved Co­pen­ha­gen Ma­sters. Men der­for vil An­ders al­li­ge­vel få mas­ser af va­er­di­fuld er­fa­ring ud af del­ta­gel­sen. De dan­ske spil­le­re vil jo ger­ne kla­re sig godt for­an det dan­ske

SID­STE ÅRS VIN­DE­RE

MIXED­DOUB­LE:

Jo­a­chim Fi­s­cher/Chri­stin­na Pe­der­sen.

Mat­hi­as Boe/ Car­sten Mo­gen­sen. Vik­tor Axel­sen. Chri­stin­na Pe­der­sen/Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

HER­REDOUB­LE: HER­RE­SING­LE: DA­MEDOUB­LE:

pu­bli­kum, hvis til­ste­de­va­e­rel­se la­eg­ger et ek­stra pres på spil­ler­nes skul­dre.«

Det er end­nu uvist, hvor­når Jan Ø. Jør­gen­sen fø­ler sig men­talt klar til at spil­le bad­min­ton på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau igen.

»Men ef­ter­som der først er tur­ne­rin­ger på Su­per Se­ri­es-ni­veau i marts (All Eng­land i Bir­m­ing­ham, red.), kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at hans kamp­pau­se nu får kon­se­kven­ser på la­en­ge­re sigt,« si­ger Lars Uhre.

I øv­rigt har det he­le ti­den va­e­ret pla­nen, at Jan Ø. Jør­gen­sen ik­ke re­pra­e­sen­te­rer dansk bad­min­ton i januars in­di­ske hold­t­ur­ne­ring. Her del­ta­ger Mat­hi­as Boe, Car­sten Mo­gen­sen, Jo­a­chim Fi­s­cher, Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.