De­tal­jens vo

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

mod kam­pens af­slut­ning, men der er ik­ke tid til at dva­e­le ved ne­der­la­get. Nej, det ga­el­der om at ven­de til­ba­ge til at dyr­ke de små de­tal­jer. Det ved Hvidt ef­ter fle­re år i spil­let. Der­for kom­mer den fy­si­ske tra­e­ning da­gen ef­ter i Team Danmarks fa­ci­li­te­ter i Brønd­by på et be­lej­ligt tids­punkt.

Man­dag klok­ken 9.22 sa­et­ter Kas­per Hvidt sig ind i sin bil for­an hjem­met på Nør­re­bro i det in­dre Kø­ben­havn ef­ter et mor­gen­må­l­tid, der ik­ke blot er en crois­sant og en ’togo’-kaf­fe, som det må­ske er til­fa­el­det for sto­re de­le af by­de­lens pul­se­ren­de ung­dom på vej til en uni­ver­si­tets­fo­re­la­es­ning el­ler et ar­bej­de i in­dre by. Kan li­de fa­ste ru­ti­ner Krop­pen er fyldt op med de ’rig­ti­ge’ og be­stem­te kul­hy­dra­ter og pro­te­i­ner. På det punkt skil­ler Kas­per Hvidt sig ik­ke ud fra hver­ken PSG­stjer­nen Mik­kel Han­sen, fod­bold­må­l­man­den Kas­per Sch­mei­chel el­ler ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen. Det er en selv­føl­ge­lig­hed for pro­fes­sio­nel­le at­le­ter, som dyr­ker kon­kur­ren­cesport. Men Kas­per Hvidt la­eg­ger li­ge et ek­stra lag på lag­ka­gen, når han forta­el­ler, hvor­for han spi­ser de sam­me råva­rer na­e­sten hver dag.

»Så skal jeg ik­ke til at over­ve­je, hvad jeg skal spi­se, men kan i ste­det bru­ge mi­ne men­tale kra­ef­ter på no­get an­det. Jeg kan godt li­de at ha­ve fa­ste ru­ti­ner uden for ba­nen og­så, og det tror jeg, at bå­de min dat­ter (At­he­ne på syv år, red.) og min ko­ne (So­fie Klu­ge, red.) vil gi­ve mig ret i. Det er de små de­tal­jer. Men jeg for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.