Fod­bold Da­ta-re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEJ­EN FREM

»Da Tys­kland og Bra­si­li­en mød­tes i VM-se­mi­fi­na­len, hav­de bra­si­li­a­ner­ne hjem­me­ba­ne­for­de­len. De spil­le­de på fø­lel­ser og hav­de he­le na­tio­nen i ryg­gen, men det ty­ske hold var vel­for­be­redt og hav­de ba­se­ret for­be­re­del­sen på tek­no­lo­gi.«

»Fra os fik de en løs­ning, der hed Match In­si­de, hvor al­le de bra­si­li­an­ske kam­pe var lag­ret med al­le tag­ge­ne og in­for­ma­tio­ner­ne om de bra­si­li­an­ske spil­le­re. Hvor man­ge af­le­ve­rin­ger de hav­de la­vet, hvor man­ge af dem, der var suc­ces­ful­de, hvil­ken si­de af for­sva­ret der var sva­ge­re en­de den an­den osv.«

»Dis­se in­for­ma­tio­ner var til­ga­en­ge­li­ge for hol­det i Cam­po Ba­hia (den ty­ske lands­holds­lejr i Bra­si­li­en, red.). Hol­det hav­de en da­ta­ter­mi­nal, hvor spil­ler­ne kun­ne op­de­le mod­stan­de­rens kam­pe. Fx sam­le­des de ty­ske for­svars­spil­le­re om den­ne da­ta­ter­mi­nal og dis­ku­te­re­de de sce­ner, de så på ska­er­men. De for­be­red­te sig selv på den na­e­ste mod­stan­der og var i stand til at for­bin­de de for­skel­li­ge in­for­ma­tio­ner om mod­stan­de­ren, så de kun­ne iden­ti­fi­ce­re be­stem­te møn­stre.«

»Da­gen ef­ter kam­pen rin­ge­de Sco­la­ri (Bra­si­li­ens land­stra­e­ner, red.) til os og spurg­te, hvad fanden vi brug­te til at for­be­re­de os på kam­pen. Han skul­le for­la­de det bra­si­li­an­ske lands­hold for i ste­det at tra­e­ne Gre­mio Por­to Ale­gre, og det før­ste, vi gjor­de, var at la­ve en løs­ning til dem. Så til­sy­ne­la­den­de la­er­te han, at it var ble­vet me­re re­le­vant, end han no­gen­sin­de hav­de fo­re­stil­let sig.«

»Lio­nel Messi sprin­ter 16-20 gan­ge i lø­bet af en kamp. Ik­ke me­re. Men det sjove er, at de fle­ste af sprin­ter­ne la­ver han mel­lem det 60. og 90. mi­nut. Det er i den pe­ri­o­de, hvor al­le mod­stan­der­ne en­ten slap­per af el­ler ram­mer et be­stemt tra­et­heds­ni­veau. Når al­le an­dre fal­der i ni­veau, gea­rer Messi op. Der­for er det ek­stremt ef­fek­tivt, når han kryd­ser for­svars­linj­en og sprin­ter ned gen­nem mid­ten.«

»Det iden­ti­fi­ce­re­de bl.a. Lu­is En­rique. Hvis du ana­ly­se­rer det, vil du op­da­ge, at det tids­punkt, det he­le vend­te for Bar­ce­lo­na sid­ste sa­e­son, var det tids­punkt, hol­det aen­dre­de sy­ste­met. Man spil­le­de sta­dig tiki ta­ka, men da de ik­ke pra­este­re­de, lag­de Lu­is En­rique en ny stra­te­gi og gav Messi en ny op­ga­ve.«

»Han skul­le ik­ke la­en­ge­re lig­ge helt frem­me. Han skul­le i ste­det va­e­re den tro­jan­ske he­st, der tra­ek­ker for­svars­spil­ler­ne va­ek og ska­ber plads. Han kryd­ser for­svars­linj­en, tra­ek­ker to spil­le­re med sig og ska­ber plads på ven­stre si­de, når han lø­ber mod høj­re. Og når en hold­kam­me­rat har mu­lig­he­den for at spil­le bol­den ind i mid­ten, sprin­ter Messi de­r­ind og sco­rer. Det er pra­e­cis, hvad spil­ler­ne nor­malt gør i an­den halv­leg. Hvis du kig­ger på møn­stret i de­res mål, er det så­dan, det ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.