Nyt spor i Pal­me-mor­det

BT - - NYHEDER -

DRAB GW Per­s­son, som har af­le­ve­ret re­vol­ve­ren til po­li­ti­et. Det er dog ik­ke ham, der har va­e­ret i be­sid­del­se af den. Han har få­et den af en ano­nym per­son for få da­ge si­den i Göte­borg, skri­ver sven­ske Expres­sen. Skal prø­ve­sky­des Nu skal po­li­tiets kri­mi­nal­tek­ni­ske af­de­ling så fo­re­ta­ge en prø­ve­skyd­ning, som skal af­gø­re, om re­vol­ve­ren vit­ter­ligt er våb­net, der tog li­vet af Olof Pal­me. Der er dog et pro­blem, og det er, at de pro­jek­ti­ler, som po­li­ti­et har fra mor­det, ik­ke er i sa­er­lig god stand. Der­for er det ik­ke sik­kert, at en na­er­me­re un­der­sø­gel­se kan af­gø­re, om re­vol­ve­ren blev brugt i Pal­me-mor­det. Det vur­de­rer jour­na­list og for­fat­ter Lars Borgnäs, der har skre­vet to bø­ger om Pal­me-mor­det.

»Det vil al­drig va­e­re mu­ligt med fuld­sta­en­dig sik­ker­hed at si­ge, at det her er mord­våb­net,« si­ger han.

Selv­om det vil bli­ve an­set som en slags gen­nem­brud i sa­gen, hvis re­vol­ve­ren er drabs­våb­net, så me­ner Det vil al­drig va­e­re mu­ligt med fuld­sta­en­dig sik­ker­hed at si­ge, at det her er mord­våb­net kri­mi­no­lo­gi-pro­fes­sor Leif GW Per­s­son ik­ke, at det nød­ven­dig­vis bli­ver let­te­re at fin­de frem til drabs­man­den. Iføl­ge ham er det umu­ligt at si­ge, hvor man­ge ’mel­lem­led’ re­vol­ve­ren har va­e­ret igen­nem, før den er endt hos ham og der­ef­ter po­li­ti­et.

Den ano­ny­me per­son send­te al­le­re­de i 2014 et af­fy­ret pro­jek­til til pro­fes­soren, som pro­fes­soren send­te vi­de­re til myn­dig­he­der­ne. Pro­jek­tilet vi­ste sig at va­e­re af sam­me ka­li­ber som det, der dra­eb­te Olof Pal­me. Der­u­d­over vi­ste po­li­tiets ana­ly­se, at pro­jek­tilet hav­de nog­le af de sam­me spor som de to kug­ler, der ram­te Olof Pal­me i ryg­gen, da han var på vej hjem fra bi­o­gra­fen med sin ko­ne, Lis­bet Pal­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.