Løk­kes for­år

BT - - NYHEDER -

SKAT­TE­LET­TEL­SER hja­elp­som­me. Hvis re­ge­rin­gen plud­se­lig op­gi­ver den målsa­et­ning, så for­svin­der for­ud­sa­et­nin­gen for at va­e­re hja­elp­som­me og loy­a­le og­så. Og så må vi se, hvad der sker.«

»Så­dan er vil­kå­re­ne i jer­nin­du­stri­en. Jeg snak­ker ik­ke om at va­el­te re­ge­rin­gen. Vi reg­ner med, at re­ge­rin­gen over­hol­der si­ne af­ta­ler. Den skal ar­bej­de må­l­ret­tet på at sa­en­ke skat­ten på den sidst tjen­te kro­ne med fem pro­cent­po­int – mindst. Vi vil ha­ve top­skat­ten helt va­ek.« Ik­ke ban­ge for nyt valg Men det er re­ne drøm­me­ri­er, me­ner Dansk Fol­ke­par­ti.

»Ja­men, vi kan ik­ke va­e­re med til så­dan no­get – vi vil ik­ke sa­en­ke top­skat­ten. Det vir­ker som om An­ders Samu­el­sen tror, at det er en gi­ven ting, og han ba­re gla­e­der sig til at få det ord­net. Men så må de jo fin­de et fler­tal for det,« si­ger DFs na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen.

Gra­en­sen skal flyt­tes

»Det er ik­ke vo­res grund­lag, og vi har ik­ke skre­vet un­der på det. Vi har ik­ke spor med det at gø­re. De an­dre blå par­ti­er har en af­ta­le med sig selv, men de mang­ler li­ge­som nog­le man­da­ter. Vi er ik­ke ban­ge for et frisk valg, hvis det er det, Li­be­ral Al­li­an­ce vil. Det er Ven­stre, der har et pro­blem, for­di de har skre­vet det ind i re­ge­rings­grund­la­get,« me­ner Sø­ren Es­per­sen.

De Kon­ser­va­ti­ve reg­ner og­så med, at top­skat­ten skal ned. Og det skal ik­ke ba­re dre­je sig om at flyt­te gra­en­sen for, hvem der be­ta­ler top­skat. Vi er ik­ke ban­ge for et frisk valg, hvis det er det, Li­be­ral Al­li­an­ce vil Pro­cen­ten skal ned, så og­så de al­ler­ri­ge­ste slip­per bil­li­ge­re i skat af den sidst tjen­te kro­ne.

»Pro­cen­ter­ne på top­skat skal høv­les ned, og vi skal ha­ve et va­e­sent­ligt hø­je­re be­ska­ef­ti­gel­ses­fradrag,« si­ger De Kon­ser­va­ti­ves grup­pe­na­est­for­mand Bri­an Mik­kel­sen.

»Der skal va­e­re stør­re spa­end­vid­de mel­lem at va­e­re på over­før­sels­ind­komst og at ar­bej­de. Det er sinds­sygt vig­tigt, for­di vi står til at få den tred­je la­ve­ste va­ekst i EU de kom­men­de år. Der skal skub i det, og mo­to­ren er skat­te­let­tel­ser­ne, så det er af­gø­ren­de for os. Jeg er ri­me­lig fortrøst­nings­fuld. Vi ind­gik selv den for­ri­ge skat­te­af­ta­le med DF i 2009. Det så og­så sva­ert ud, men det end­te fint. Da sa­en­ke­de vi mar­gi­nalskat­ten med 7,5 pct., og det er jo va­e­sent­ligt me­re, end vi kan drøm­me om nu,« si­ger Bri­an Mik­kel­sen. V: Det ser sva­ert ud Li­be­ral Al­li­an­ces Ole Birk Ole­sen me­ner dog, at den skat­te­let­tel­se, han for­ven­ter na­e­ste år, er me­re am­bi­tiøs end den, VK-re­ge­rin­gen for­hand­le­de på plads med DF i 2009.

»Den skat­tere­form, VK-re­ge­rin­gen la­ve­de den­gang, var jo ik­ke en re­el skat­te­let­tel­se, men en skat­teo­m­la­eg­ning, hvor man ha­e­ve­de nog­le skat­ter, for til gen­ga­eld at kun­ne sa­en­ke skat­ten på ar­bejds­ind­komst. Vo­res mål er at sa­en­ke skat­ten uden at ha­e­ve an­dre,« si­ger Ole Birk Ole­sen.

Ven­stres fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen er­ken­der, at det ser van­ske­ligt ud.

»Ja­men, det ser da sva­ert ud, det in­drøm­mer jeg ger­ne. Det bli­ver ik­ke let, men det bli­ver spa­en­den­de. Vi er en lil­le re­ge­ring, og vi ken­der godt vo­res par­la­men­ta­ri­ske grund­lag, de­res syns­punk­ter og de mu­lig­he­der, vi ar­bej­der med,« si­ger han.

»Vi vil ger­ne ha­ve skat­ten på ar­bej­de ned, og vi vil ger­ne be­gyn­de med de la­ve­ste ind­kom­ster, men vi har og­så en am­bi­tion om, at top­skat­ten skal lem­pes. Men i fi­nans­lo­ven måt­te vi og­så af­sø­ge, hvor vi kun­ne fin­de en fa­el­les ma­eng­de. Og det lyk­ke­des trods alt at fin­de en ba­lan­ce, og det tror jeg kan lyk­kes igen,« si­ger Ja­cob Jen­sen. Pro­cen­ter­ne på top­skat skal høv­les ned, og vi skal ha­ve et va­e­sent­ligt hø­je­re be­ska­ef­ti­gel­ses­fradrag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.