Cepos: Et in­tenst skat­ted­ra­ma

BT - - NYHEDER -

TOP­SKAT »Li­be­ral Al­li­an­ce sy­nes at sa­et­te ben­hårdt ind på, at top­skat­te­sat­sen kom­mer ned. Det fo­re­kom­mer at va­e­re helt af­gø­ren­de for dem. Der er lagt op til en sa­er­de­les spa­en­den­de de­bat, hvor top­skat­te­sat­sen kom­mer til at stå helt cen­tralt.« Det si­ger che­fø­ko­nom Mads Lund­by Han­sen fra den li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos.

Han ser lys for­u­de for dem, der ger­ne vil ha­ve skat­te­let­tel­ser i top­pen og tror, at det nok skal kun­ne la­de sig gø­re trods Dansk Fol­ke­par­tis pro­te­ster.

»Jeg er fortrøst­nings­fuld i for­hold til at få en skat­te­af­ta­le. I nul­ler­ne hør­te vi sam­me me­lo­di op til fle­re skat­tere­for­mer; at det vil­le DF ik­ke. Men da An­ders Fogh la­ve­de den største re­duk­tion i den øver­ste mar­gi­nalskat no­gen­sin­de i 2009, bak­ke­de DF al­li­ge­vel op. Jeg for­ven­ter en skat­tere­form, hvor den øver­ste mar­gi­nalskat sa­et­tes ned. Er­fa­rin­gen har va­e­ret, at når tin­ge­ne bli­ver vig­ti­ge, så le­ve­rer Dansk Fol­ke­par­ti of­te stem­mer til god øko­no­misk po­li­tik. I fi­nans­lo­ven le­ve­re­de de f.eks. og­så stem­mer til en nedsa­et­tel­se af re­gi­stre­rings­af­gif­ten,« si­ger Cepo­s­ø­ko­no­men.

»Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et vur­de­rer, at de frem til 2020 har et rå­de­rum på ca. 17 mia. kr., som kan bru­ges på la­ve­re skat og til of­fent­lig vel­fa­erd. I den­ne fi­nans­lov har par­ter­ne brugt ca. 1,5 mia. Der er 15,5 til­ba­ge. Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Frederiksen si­ger, at halv­de­len af rå­de­rum­met frem til 2020 skal gå til la­ve­re skat og halv­de­len til øget of­fent­ligt for­brug. Det gi­ver knap ot­te mia. til la­ve­re skat. Og det vil få 7.000 fle­re i be­ska­ef­ti­gel­se,« si­ger Mads Lund­by Han­sen. Sy­geple­jer­sker be­ta­ler top­skat Hel­le Thor­ning-Sch­midts re­ge­ring ha­e­ve­de top­skat­te­gra­en­sen frem mod 2022, men selv når den er fuldt gen­nem­ført, vil der sta­dig va­e­re sy­geple­jer­sker og fol­ke­sko­lela­e­re­re, der be­ta­ler top­skat.

»I 2022, når top­skat­te­gra­en­sen er løf­tet med 23.000 kr., vil an­tal­let af top­skat­tey­de­re blandt sy­geple­jer­sker va­e­re fal­det til 3.800 per­so­ner fra 5.200 i 2015. Det er et fald på 1.400 per­so­ner, el­ler 28 pct. I 2022 vil an­tal­let af fol­ke­sko­lela­e­re­re, der be­ta­ler top­skat, va­e­re re­du­ce­ret til 3.400 per­so­ner fra de nu­va­e­ren­de ca. 5.000 per­so­ner. Så selv om top­skat­te­gra­en­sen bli­ver for­hø­jet, vil der sta­dig va­e­re folk i så­kaldt al­min­de­li­ge job, der be­ta­ler top­skat,« si­ger Mads Lund­by Han­sen.

FAKTA: DET STÅR DER I RE­GE­RINGS­GRUND­LA­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.