Klar til opgør med FN

BT - - NYHEDER -

Vi me­ner, man skal til­ba­gerul­le kom­pe­ten­ce til na­tio­nal­sta­ten, at vi skal ha­ve langt stør­re mu­lig­he­der for at gø­re, hvad vi vil Mar­tin Hen­rik­sen, ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer (DF) vil­le hel­ler ik­ke va­e­re med til at ind­le­de et opgør med FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner, som DF fo­re­slog, op­ly­ser DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen til BT:

»Vi øn­sker,« at få bed­re mu­lig­hed for at stram­me i vo­res asyl­reg­ler, for at stram­me fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­reg­ler­ne og for at ud­vi­se kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge. Det sag­de Ven­stre nej til.« Mar­tin Hen­rik­sen til­fø­jer:. »Vi stil­le­de og­så be­slut­nings­for­slag før val­get om at nedsa­et­te en kom­mis­sion, der skul­le få til op­ga­ve at kom­me med bud på, hvor­dan Dan­mark bedst mu­ligt kun­ne ar­bej­de på at få kom­pe­ten­cer til­ba­ge til na­tio­nal­sta­ten. Det stem­te Ven­stre imod.« Den ud­la­en­din­gepo­li­tik, vi har ført i Dan­mark, in­spi­re­rer me­re og me­re Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen

»Vi me­ner, man skal til­ba­gerul­le kom­pe­ten­ce til na­tio­nal­sta­ten, at vi skal ha­ve langt stør­re mu­lig­he­der for at gø­re, hvad vi vil. En mu­lig­hed er at se, om vi kan for­tol­ke vi­de­re in­den­for ram­mer­ne af, hvad man kan i kon­ven­tio­ner­ne, se hvor langt man kan kom­me med det, og så gå i gang med at for­hand­le aen­drin­ger på plads. Og hvis alt det glip­per, så op­si­ge det og tra­e­de ud af kon­ven­tio­ner­ne,« me­ner Mar­tin Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.