Ka­em­pe hi­sto­risk skridt

BT - - NYHEDER -

SVAR PÅ KRI­TIK »Hvis man skal ud­for­dre FN-kon­ven­tio­ner­ne, er det et ka­em­pe hi­sto­risk skridt. Og det kan man ik­ke ba­re be­slut­te un­der de for­hand­lin­ger, DF ta­ler om. Det var ik­ke det rig­ti­ge forum.« Så­dan ly­der sva­ret på DFs kri­tik fra Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth. »For­di det er et stort skridt, er stats­mi­ni­ste­ren for­sig­tig i sin for­mu­le­ring. Hvil­ke kon­ven­tio­ner og hvil­ke de­le, er vi ik­ke kom­met til end­nu. Det er jo hel­ler ik­ke no­get, Dan­mark li­ge går ud og gør ale­ne. Det skal fo­re­gå i di­a­log med an­dre lan­de. Man­ge an­dre lan­de vi­ser og­så stor in­ter­es­se for de om­fat­ten­de til­tag, vi har la­vet, si­den vi over­tog re­ge­rings­mag­ten, og be­gyn­der at ko­pi­e­re dem. Så nu vil stats­mi­ni­ste­ren i sit eget tem­po un­der­sø­ge, hvad man me­ner i an­dre lan­de,« si­ger han. Sto­re men­ne­ske­strøm­me »De om­fat­ten­de stram­nin­ger, vi la­ve­de, vir­ke­de i før­ste om­gang, men der kom­mer sta­dig sto­re men­ne­ske­strøm­me til Eu­ro­pa som hel­hed. Der­for må vi se på, om det er fair, at der ga­el­der for­skel­li­ge fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­reg­ler for for­skel­li­ge ty­per flygt­nin­ge. Vi må og­så se på, om f.eks. en sy­rer, der har bo­et et par år i Tyr­ki­et, kan kom­me her­til og sta­dig kal­de sig flygt­ning.« Di­a­log med an­dre lan­de »Ja, men det er jo og­så nem­me­re at si­ge når man ik­ke sid­der i re­ge­ring. Det er øm­findt­ligt og et ka­em­pe skridt, og der­for sy­nes jeg og­så, det er fint, at stats­mi­ni­ste­ren gør det på den må­de, han gør.«

»Vi har la­vet me­get vold­som­me stram­nin­ger. Vi ta­ger det skridt for skridt, og det er vig­tigt, at det sker i di­a­log med an­dre lan­de,« si­ger Marcus Knuth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.