Pind mørkla­eg­ger ulov­lig re­gi­stre­ring

BT - - NYHEDER -

OVER­VÅG­NING Det får in­gen kon­se­kven­ser, at Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) over en pe­ri­o­de på ti år ulov­ligt ind­hen­te­de da­ta om fly­pas­sa­ge­rer. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) har be­slut­tet, at de sy­ste­ma­ti­ske lov­brud ik­ke skal ha­ve føl­ger for no­gen an­sat­te i PET, skri­ver Po­li­ti­ken.

Hver­ken Sø­ren Pind el­ler PET øn­sker at sva­re på, hvor man­ge dan­ske­re PET ulov­ligt har re­gi­stre­ret.

»At et så om­fat­ten­de lov­brud til­sy­ne­la­den­de ik­ke får stør­re kon­se­kven­ser, kan ses som et ek­sem­pel på, at anyt­hing go­es, når det hand­ler om ri­gets sik­ker­hed og be­ka­em­pel­se af ter­ror,« si­ger lek­tor ved RUC og eks­pert i for­valt­nings­ret Per­nil­le Boye Koch til Po­li­ti­ken.

PET og Skat af­brød i au­gust sid­ste år sam­ar­bej­det om ud­veks­ling af fly­pas­sa­ge­rers op­lys­nin­ger på grund af ’usik­ker­hed om hjem­mels­grund­la­get’ ef­ter mindst ti års sam­ar­bej­de på om­rå­det.

Det har ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind op­lyst i en ra­ek­ke svar til Fol­ke­tin­get. Skat hug­ge­de brem­sen i Pra­e­cis hvor la­en­ge sam­ar­bej­det stod på, frem­går ik­ke af be­sva­rel­sen. Der gi­ves hel­ler ik­ke svar på, hvor of­te fly­pas­sa­ge­rer­nes op­lys­nin­ger er van­dret fra Skats ar­ki­ver og over til Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Det frem­går dog, at det var Skat, der sid­ste år hug­ge­de brem­sen i over for ord­nin­gen.

»PET bad vo­res folk tra­ek­ke op­lys­nin­ger om, hvor­vidt be­stem­te per­so­ner var rejst ind el­ler ud af lan­det, desti­na­tion, tids­punk­ter. En vaks kon­tor­chef hos os un­dre­de sig over, om det mon var lov­ligt,« si­ger Jim Sø­ren­sen, ind­sats­di­rek­tør hos Skat, til Po­li­ti­ken.

Det var hård kri­tik af Skats ’ro­ck­er­me­to­der’ mod blandt an­dre smyk­ke­mil­li­o­na­e­ren Jes­per ’Ka­si’ Ni­el­sen og fo­to­mo­del­len Ca­mil­la West, der før­te til en gen­nem­gang af rets­sik­ker­he­den i Skat.

På den sid­ste ar­bejds­dag før jul vedt­og et stort fler­tal i Fol­ke­tin­get en lova­en­dring, som gi­ver PET ad­gang til at kra­e­ve pas­sa­gero­p­lys­nin­ger fra luft­fart­s­sel­ska­ber­ne uden dom­mer­ken­del­se.

Li­be­ral Al­li­an­ce, Al­ter­na­ti­vet, En­heds­li­sten og SF stem­te imod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.