Så­dan er du da­ek­ket ef­ter

BT - - NYHEDER -

ER­STAT­NING Mens Be­red­skabs­sty­rel­sen har haft alt dis­po­ni­belt mand­skab af hu­se for at pum­pe vand va­ek fra hu­se, ve­je og by­om­rå­der i det syd­li­ge Dan­mark i de se­ne­ste døgn, bli­ver der den kom­men­de tid og­så ri­ge­ligt at ta­ge fat på for bå­de de hu­se­je­re, som er ramt af regn­van­det samt hos for­sik­rings­sel­ska­ber­ne, som skal til at be­hand­le er­stat­nings­sa­ger­ne for de tab­te va­er­di­er og øde­lag­te ejen­dom­me. Det kraf­ti­ge og ved­va­ren­de regn­vejr fre­dag, lør­dag og en del af søn­da­gen, sa­er­ligt i Syd- og Søn­derjyl­land og på Fyn, har man­ge ste­der skabt ska­der på hu­se og in­ven­tar. Og nu kom­mer den fa­se, hvor man som hu­se­jer skal ha­ve skabt sig et over­blik over ska­der­ne.

Ho­ved­reg­len er, at for­sik­rin­gen da­ek­ker, når ned­bø­ren er så kraf­tig, at el­lers nor­malt fun­ge­ren­de af­løbs­sy­ste­mer ik­ke kan føl­ge med. Og der sam­ti­dig er ta­le om så kraf­tigt sky­brud el­ler ved­va­ren­de ned­bør, at det har gi­vet me­re end 40 mil­li­me­ter regn på et døgn, el­ler me­re end 1 mil­li­me­ter pr. mi­nut, må­lt over kor­te­re tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.