Reg­nens ska­der

BT - - NYHEDER -

Nog­le for­sik­rings­sel­ska­ber da­ek­ker og­så, hvis regn­ma­eng­den ’kun’ er over 30 mil­li­me­ter på et døgn.

For­sik­ring & Pen­sion har la­vet en over­sigt, der en­kelt vi­ser, hvor­når man er da­ek­ket af sin for­sik­ring. Og hvor­når man ik­ke er.

Det er hus­for­sik­rin­gen, der skal da­ek­ke vand­ska­de på byg­nin­ger, ga­ra­ger og sku­re, hvis regn­van­det har over­svøm­met dem.

Mens det er ind­bo­for­sik­rin­gen, og­så kal­det fa­mi­lie­for­sik­rin­gen, der da­ek­ker de ting, der er ble­vet be­ska­di­get af det ind­tra­en­gen­de vand.

Hvis man har stil­let si­ne ting i ka­el­de­ren, er det dog et krav, at tin­ge­ne har va­e­ret pla­ce­ret og ha­e­vet mindst 10 cen­ti­me­ter over gulv­fla­den.

I sin da­ek­nings­over­sigt un­der­stre­ger For­sik­ring & Pen­sion, at hvis regn­van­det er kom­met ind gen­nem rev­ner og uta­et­he­der el­ler gen­nem åb­ne vin­du­er el­ler dø­re, så er der som ho­ved­re­gel in­gen er­stat­ning at hen­te.

Der skel­nes skar­pt mel­lem ind­tra­en­gen­de regn­vand og så over­svøm­mel­se, der kom­mer fra hav, fjord, sø el­ler vand­løb. For i de til­fa­el­de er det Storm­rå­det, der skal ta­ge stil­ling til, om man er be­ret­ti­get til at få er­stat­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.