Mi­ne­di­rek­tør be­går selv­mord

BT - - NYHEDER -

KI­NA Mens mindst 700 red­nings­ar­bej­de­re iha­er­digt for­sø­ger at be­fri 17 ki­ne­si­ske ar­bej­de­re, der på an­det døgn er fan­get i mør­ket, ef­ter at en mi­ne kol­lap­se­de, har eje­ren af mi­nen be­gå­et selv­mord. Ma Cong­bo, som er be­sty­rel­ses­for­mand for fir­ma­et Yu­rong, der ejer mi­nen, hop­pe­de søn­dag mor­gen i en brønd og druk­ne­de.

Fre­dag kol­lap­se­de mi­nen i den øst­li­ge Shan­dong­provins. Fi­re nå­e­de at flyg­te, mens én per­son er død. Syv er ble­vet red­det ud, mens 17 fort­sat er fan­get i mi­nens mør­ke. Vand og mad ned i mi­nen Mens red­nings­ar­bej­der­ne for­sø­ger at få de in­des­pa­er­re­de fri, har red­der­ne bo­ret et hul ned til mi­nen, så de kan sen­de vand og mad ned.

Det er fort­sat uklart, hvad der fik mi­nen til at kol­lap­se.

Ki­na har en tragisk for­hi­sto­rie med man­ge al­vor­li­ge ar­bejds­u­lyk­ker, og de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der gi­ver ty­pisk hår­de straf­fe til den an­svar­li­ge le­del­se ef­ter ulyk­ker­ne.

For en uge si­den ud­lø­ste en blan­ding af mud­der og in­du­stri­elt af­fald et ka­em­pe jord­s­kred i in­du­stri­by­en Shen­zen. Mindst 90 per­so­ner er sta­dig sav­net.

I sep­tem­ber fandt to vold­som­me eks­plo­sio­ner sted i Ti­anjin i det nord­li­ge Ki­na. Eks­plo­sio­ner­ne ske­te i et va­re­hus, hvor der blev op­be­va­ret brand­far­li­ge ke­mi­ka­li­er. 173 men­ne­sker dø­de, og sto­re de­le af by­en blev øde­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.