’ ’

BT - - DEBAT -

JEG ER IK­KE

OM FOLK BRU­GER

Jeg så ger­ne, at man gjor­de op med vo­res for­brugs­va­ner og fik et langt me­re ba­e­re­dyg­tigt for­brug

mod­stan­der af jul el­ler det at gi­ve ga­ver. Det er en dej­lig tra­di­tion. Men hvis vi tror, at ting bli­ver fora­el­de­de, hver gang der kom­mer no­get nyt, er det et symp­tom på vo­res brug-og-smid-ud-kul­tur. Jeg så ger­ne, at vi gjor­de op med vo­res for­brugs­va­ner og fik et langt me­re ba­e­re­dyg­tigt for­brug. For vo­res over­for­brug har ka­em­pe kon­se­kven­ser for mil­jø­et. Det ska­ber he­le ti­den et be­hov for me­re og me­re og det ny­e­ste af det nye. Og det er for­kert. Jeg ta­ler ik­ke for, at man ik­ke skal for­bru­ge, men at man skal for­bru­ge bed­re.

de­res tid på at stå i for­ret­nin­ger i dag el­ler på at hyg­ge sig i et som­mer­hus, må de selv va­el­ge. Men vi skal over­ve­je, om vi he­le ti­den skal kø­be nyt. For så bli­ver det et kon­stant over­for­brug, der ik­ke er ba­e­re­dyg­tigt.

fin­de ud af at pri­o­ri­te­re ti­den mel­lem storma­ga­si­net og de­res børn. Det er ik­ke no­get, jeg vil ta­ge et hen­syn til. Hvor­dan de bru­ger de­res tid, må de selv ta­ge på sig. Det er ik­ke no­get, po­li­ti­ker­ne skal blan­de sig i. Nog­le kan se sto­re for­de­le i at ta­ge på ud­salg i dag, hvis der er nog­le go­de til­bud. Det skal de ha­ve lov til. Må­ske er der fa­er­re, der går ud, for­di nog­le hel­le­re vil va­e­re sam­men med de­res fa­mi­li­er i dag. Vi har for­skel­li­ge pri­o­ri­te­rin­ger og for­skel­li­ge hen­syn, vi va­eg­ter mod hin­an­den. De be­slut­nin­ger skal voks­ne men­ne­sker va­e­re frie til at ta­ge.

FA­MI­LI­ER­NE MÅ SELV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.