Jul på det gam­le po­st­hus

BT - - DEBAT -

In­tet er som be­kendt som i gam­le da­ge. Den­gang sne­en stod op til top­pen af te­le­fon­pa­e­le­ne, og jul i den køb­mands­gård ik­ke ba­re fo­re­gik på film. Nu står det ned i sta­en­ger, grøn jul, og su­per­mar­ke­det hol­der åbent til klok­ken 21 i hel­lig­da­ge­ne.

PANELET Hen­de den su­re in­de bag skran­ken er flyt­tet med po­st­hu­set hen i Føtex, og skal nu oven i kø­bet stå op he­le da­gen...

FOR­LE­DEN SKUL­LE JEG hen­te en pak­ke sendt med det kon­ge­li­ge dan­ske po­stva­e­sen, og vi har jo ef­ter­hån­den vaen­net os til, at den slags over­le­ve­rin­ger for­trins­vis fin­der sted hen­ne i Føtex. Kø­en blan­der sig op til høj­ti­den med kiosk­kun­der og num­me­re­ret eks­pe­de­ring ved ba­ge­ren, der ex­cel­le­rer i ba­ke off fra Po­len, el­ler hvor det nu er bil­ligst at hen­te hjem fra. Vel hel­ler in­gen, der har sagt, at det li­ge­frem skal va­e­re hyg­ge­ligt som et po­st­kort at hen­te en pak­ke. PO­STVA­E­SE­NET HAR AEN­DRET va­e­sen. Pak­ke­le­ve­ring er den va­e­sent­lig­ste ak­ti­vi­tet, for­di vi mai­ler og sms’er i ste­det for at sen­de et brev. Om et par da­ge sti­ger tak­sten på et A-brev til no­gen­lun­de det dob­bel­te, til en lil­le 20’er, for­di om­sa­et­nin­gen på at de­le bre­ve ud på bat­te­ri­hjul­p­ne cyk­ler er i frit fald. Ak­ku­rat som po­st­hu­se­ne er i for­fald, står tom­me el­ler hen­lig­ger i pri­vat ud­lej­nings­spe­ku­la­tion. Ar­ki­tek­to­nisk ar­mod i by­mid­ten, der i for­vej­en li­der un­der ind­købs­cen­tre­nes ud­van­dring til for­sta­e­der og mo­tor­vejs­ud­flet­nin­ger, hvor vi cen­tre­rer vo­res for­brugs­ak­ti­vi­tet. In­de i by­en hu­se­rer pen­ge- og kun­de­lø­se ban­ker og op­ti­ke­re på stri­be. Sig mig, hvad er avan­cen på bril­ler? BLOT FEM FY­SI­SKE po­st­hu­se af den klas­si­ske slagt er der til­ba­ge i he­le lan­det. Al­le i og om­kring ho­ved­sta­den, så nok for sent med en red­nings­plan. Og nej, vi kan ik­ke for of­fent­li­ge mid­ler om­dan­ne by­mid­ter til mu­se­er. Ak­ku­rat som der ik­ke står idi­ot­for­stan­der på lan­dets DSB-sta­tio­ner. Sta­tions­for­stan­de­re hø­rer for­ti­den til, bil­let­lu­gen og rej­se­bu­reau­bu­tik­ken er for­s­vun­det. Byg­nin­ger­ne hol­des dog no­gen­lun­de ved li­ge, for­di vi end­nu ik­ke kan bea­me el­ler klik­ke os di­rek­te ud på per­ron­er­ne. HEN­DE DEN SU­RE in­de bag skran­ken er flyt­tet med po­st­hu­set hen i Føtex og skal nu oven i kø­bet stå op he­le da­gen, så det er ik­ke for­di, ser­vi­ce­ni­veau­et har løf­tet sig. Slet ik­ke mund­vi­ge­ne. Men åb­ning­sti­der­ne har, og det er åben­bart det vig­tig­ste.

Kurt Lassen, Hvad bru­ger folk ja­nu­ar­ud­sal­get til? Byrum­met i provin­s­køb­sta­den er ud­hu­let som en wester­n­kulis­se. LIDT LI­GE­SOM MA­DEN på ple­je­hjem­met. Pra­e­sen­ta­tio­nen er li­ge­gyl­dig. Hvem har ik­ke set Fa­ce­book-bil­le­det af et par slat­ne bru­ne kar­to­f­ler, ham­bur­ger­ryg, flos­set i kan­ten, og grøn­lang­kål som en hund­el­ort på tal­ler­ke­nen, pro­du­ce­ret af Det Dan­ske Mad­hus. Di­rek­tø­ren ud­tal­te sig i går om den mas­si­ve pres­se- og so­ci­a­le me­di­e­kri­tik af de­res ju­le­må­l­tid til et ple­je­hjem i Kø­ge: »No­gen mad sma­ger jo va­e­sent­ligt bed­re, end den ser ud. En tal­ler­ken med gu­le ae­r­ter ta­ger sig ek­sem­pel­vis ik­ke spe­ci­elt godt ud, men det sma­ger jo rig­tig godt.« Så­dan går det, når man er lidt li­geg­lad og skal tje­ne pen­ge på at la­ve in­du­stri­mad på di­stan­cen, pak­ket ind på skrømt som na­er­heds­må­l­ti­der til men­ne­sker, der ik­ke la­en­ge­re le­ver i mid­ten af no­get som helst. NA­E­STE ÅR LE­JER jeg et tomt po­st­hus, hen­ter et par ju­le­tra­e­er fra den lo­ka­le plan­ta­ge, over­be­ta­ler en koge­ko­ne (el­ler mand) til at til­be­re­de et par økosvin, im­por­te­rer et vogn­la­es sne fra Sve­ri­ge. Og in­vi­te­rer midt­by­ens og ud­kan­tens ple­je­hjems­be­bo­e­re til at hol­de jul i det gam­le po­st­hus...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.