Stam­cel­ler red­der øde­lag­te un­der­liv

BT - - SUNDHED -

alt­så som­me­ti­der nød­ven­digt.

Den fort­sat­te forsk­ning i stam­cel­le­be­hand­ling skal nu gø­re for­sker­ne klo­ge­re på, hvem det helt pra­e­cist er, be­hand­lin­gen hja­el­per. Li­ge nu er det nem­lig ’kun’ om­kring 65 pct. af for­søgs­per­so­ner­ne.

»Hvis man ta­ger godt imod, er be­hand­lin­gen 100 pct. ef­fek­tiv. Der­for hå­ber vi, at vi i lø­bet af de na­e­ste 3-4 år fin­der ud af, hvem af pa­tien­ter­ne vi kan til­by­de be­hand­lin­gen,« si­ger Sø­ren Gräs, der for­ven­ter, at for­sø­ge­ne af­slut­tes i 2019, hvor­ef­ter det så vil va­e­re mu­ligt for an­dre end ud­valg­te for­søgs­per­so­ner at få gla­e­de af de­res eg­ne mu­skel­stam­cel­ler. Bil­lig be­hand­ling Her­lev Ho­spi­tal er li­ge nu det ene­ste i ver­den, der bru­ger fri­ske mu­skel­stam­cel­ler til at be­hand­le in­kon­ti­nens. Men fak­tisk har for­ske­re i USA og an­dre ste­der i Eu­ro­pa al­le­re­de de se­ne­ste 7-9 år eks­pe­ri­men­te­ret med me­to­den. For­skel­len er blot, at de uden­land­ske la­e­ger har dyr­ket mu­skel­stam­cel­ler­ne i et la­bo­ra­to­ri­um og først ef­ter 6-12 uger, når cel­ler­ne har for­me­ret sig, ind­sprøjtet dem i pa­tien­ten.

»Det er en ek­strem dyr be­hand­ling, vi ik­ke har råd til at ud­fø­re i Dan­mark. Men nu har det jo så vist sig, at det slet ik­ke er nød­ven­digt, og at fri­ske stam­cel­ler er me­get bil­li­ge­re og for­ment­lig li­ge så ef­fek­ti­ve,« si­ger Sø­ren Gräs.

Hos Kon­ti­nens­for­e­nin­gen gla­e­der man sig over de loven­de re­sul­ta­ter:

»Det er vig­tigt, at vi får ny­e­re og mil­de­re ind­greb med fa­er­re bi­virk­nin­ger, som kan hja­el­pe folk med et øde­lagt un­der­liv, som har en for­rin­get livskva­li­tet. Men det kra­e­ver selv­føl­ge­lig og­så, at bå­de la­e­ger og pa­tien­ter bli­ver bed­re til at ta­le om in­kon­ti­nens, der er en utro­lig ta­bu­belagt syg­dom,« si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i for­e­nin­gen Aa­se Randt­oft. KIL­DE: Kon­ti­nens­for­e­nin­gen, www.kon­ti­nens.dk, Over­la­e­ge Sø­ren Gräs, Her­lev Ho­spi­tals gy­nae­ko­lo­gi­ske af­de­ling.

Knap 400.000 dan­ske­re li­der af in­kon­ti­nens.

In­kon­ti­nens er i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt en ta­bu­i­se­ret syg­dom, og kal­des og­så ’fol­ke­syg­dom­men, man ik­ke ta­ler om’.

Man­ge går i op til fem år med in­kon­ti­nens, in­den de sø­ger la­e­ge.

Man skel­ner mel­lem to ty­per uri­nin­kon­ti­nens, så­kaldt stres­sin­kon­ti­nens, der gi­ver la­e­ka­ge i for­bin­del­se med host, nys, løft og an­den fy­sisk ak­ti­vi­tet, og tran­gin­kon­ti­nens, der gi­ver la­e­ka­ge på grund af sta­erk vand­lad­nings­trang, der ik­ke kan un­der­tryk­kes.

FAKTA OM IN­KON­TI­NENS

Bla­e­ren er et hult or­gan, der lig­ger i ba­ek­ke­net. Urin bli­ver dan­net i ny­rer­ne, og der­fra bli­ver det ført gen­nem urin­le­der­ne og ned i bla­e­ren.

Bla­e­ren er et musku­løst or­gan, der kan rum­me 300-500 mil­li­li­ter urin. Nor­malt får man vand­lad­nings­trang, når der er 125-250 mil­li­li­ter urin i bla­e­ren.

Vand­lad­nin­gen fo­re­går ved, at urin­rø­rets luk­kemu­skel af­slap­pes, og bla­e­remus­k­len tra­ek­ker sig sam­men, hvor­ef­ter uri­nen pres­ses. Ved urin-in­kon­ti­nens har man ik­ke kon­trol over sin egen luk­kemu­skel, og der­for op­le­ver man, at man ik­ke kan hol­de på van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.