Det skal du va­e­re op­ma­er­k­som på, når du byt­ter ga­ver

BT - - NYHEDER -

I går åb­ne­de bu­tik­ker­ne, for før­ste gang si­den ga­ver­ne un­der ju­le­tra­e­et blev pak­ket op. Og gi­ver travlhed. Dansk Er­hverv, der re­pra­e­sen­te­rer 17.000 virk­som­he­der, an­slår i en prog­no­se ba­se­ret på årets ju­le­han­del, at de dan­ske for­bru­ge­re i år vil byt­te ga­ver for op mod 250 mil­li­o­ner kro­ner.

»Sid­ste år byt­te­de hver tred­je dan­sker én el­ler fle­re ju­le­ga­ver, og det bil­le­de for­ven­ter vi og­så i år,« si­ger chef­kon­su­lent Bo Dals­gaard fra Dansk Er­hverv i en pres­se­med­del­el­se.

Hvis man er en af dem, der af den ene el­ler den an­den år­sag øn­sker at byt­te sin ga­ve, skal man va­e­re op­ma­er­k­som på, at der ga­el­der for­skel­li­ge reg­ler, alt ef­ter om ga­ven er købt i en bu­tik el­ler over net­tet, for­kla­rer Bo Dals­gaard. Jeg har min far med ude at shop­pe, in­den han skal til­ba­ge til Jyl­land. Vi har kig­get på ma­er­ke­va­rer hos Ma­le­ne Bir­ger, Ge­org Jen­sen og i COS Tova Schødt, 32 år, gym­na­si­ela­e­rer, Nør­re­bro

»Hvis va­ren er købt i en fy­sisk bu­tik, er det vig­tigt, at man sa­et­ter sig ind i bu­tik­kens byt­te­reg­ler og sør­ger for at over­hol­de dem,« si­ger han.

»Bu­tik­ker­ne stil­ler ty­pisk krav om, at du skal med­brin­ge bon’en, hvis du vil ha­ve pen­ge­ne til­ba­ge, mens det er nok med et byt­te­ma­er­ke, hvis ga­ven ba­re skal byt­tes til en an­den stør­rel­se el­ler far­ve.«

»Bu­tik­ker­ne er nem­lig ik­ke for­plig­tet af an­dre byt­te­reg­ler end dem, de selv har stil­let op. Der­for kan byt­te­reg­ler­ne i vis­se til­fa­el­de og­så kun va­e­re ga­el­den­de i den ene bu­tik, hvor ga­ven er købt, og ik­ke i he­le bu­tiks­ka­e­den.«

»Mod­sat har man ved køb på in­ter­net­tet 14 da­ges for­try­del­ses­ret, fra ga­ven er le­ve­ret til per­so­nen, der har be­stilt den. Så hvis ga­ven er le­ve­ret ef­ter 13. de­cem­ber, har man sta­dig krav på at få pen­ge­ne re­tur.«

» For­bru­ge­re skal og­så va­e­re op­ma­er­k­som­me på, om de selv skal be­ta­le re­tur­frag­ten, el­ler om net­bu­tik­ken til­by­der gra­tis re­tur­fragt .«

»Hvis ik­ke bu­tik­ken selv til­by­der gra­tis re­tur­fragt, så er det for­bru­ge­ren, der be­ta­ler po­r­to­en.«

»Li­ge­så skal for­bru­ge­re, der øn­sker at sen­de ga­ver re­tur til in­ter­net­bu­tik­ker, va­e­re op­ma­er­k­som­me på, om der er til­sendt en re­tur­sed­del, der skal føl­ge med ga­ven til­ba­ge til pro­du­cen­ten.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.