IS ta­ber i Ra­ma­di

BT - - NYHEDER -

IRAK Irakisk mi­li­ta­er har »vun­det kon­trol« over re­ge­rings­byg­nin­ger i Ra­ma­di, si­ger tals­mand til Reu­ters. Is­la­misk Stat har der­med tabt sid­ste ba­stion i Ra­ma­di. Re­ge­rings­styr­ker hav­de tid­li­ge­re meldt re­ge­rings­byg­nin­ger­ne for »fuld­sta­en­digt om­rin­get«.

»Al­le Da­esh-kri­ge­re (IS-kri­ge­re) har for­ladt re­ge­rings­kom­plek­set. Der er in­gen modstand,« si­ger tals­man­den for de iraki­ske eli­testyr­ker, Sabah al-Nu­man, til AFP.

Han si­ger, at et stort om­rå­de blev ryd­det for lu­re­mi­ner og bom­ber, in­den re­ge­rings­byg­nin­ger­ne blev ind­ta­get.

»Sol­da­ter­ne er ved at un­der­sø­ge al­le ind- og ud­gan­ge og de om­lig­gen­de byg­nin­ger, si­ger tals­man­den.

De iraki­ske styr­ker ryk­ke­de ind i by­ens cen­trum tirs­dag og fik støt­te fra ame­ri­kans­k­le­de­de luf­tan­greb.

»Re­ge­rings­kom­plek­set i Ra­ma­di Al­le Da­es­hkri­ge­re (IS-kri­ge­re) har for­ladt re­ge­rings­kom­plek­set. Der er in­gen modstand er den sid­ste ba­stion, som Is­la­misk Stat har i by­en, sag­de mi­li­ta­e­rets tals­mand, Ya­hya Ra­sool,« in­den sol­da­ter­ne gik ind re­ge­rings­kom­plek­set. Ny selv­til­lid Frem­gan­gen for mi­li­ta­e­ret i Ra­ma­di er en af de mest be­ty­de­li­ge sej­re for re­ge­rings­styr­ker­ne i me­get lang tid. Ha­e­ren flyg­te­de fra by­en i maj.

Is­la­misk Stat vandt kon­trol over na­e­sten en tred­je­del af Irak i 2014.

Re­ge­rings­styr­ker­nes frem­ryk­ning, der le­des af eli­testyr­ker fra sa­er­li­ge an­ti­ter­r­oren­he­der, og som støt­tes af ame­ri­kans­k­le­de­de luf­tan­greb, har va­e­ret van­ske­lig­gjort af hun­dred­vis af lu­re­mi­ner og bom­ber.

Sej­ren i Ra­ma­di ven­tes at ind­gi­ve den iraki­ske ha­er ny selv­til­lid, og lan­dets va­eb­ne­de styr­ker vil der­ef­ter ryk­ke frem mod den sto­re nord­li­ge by Mo­sul.

Hvis den iraki­ske re­ge­rings­haer får ge­nind­ta­get Mo­sul, vil det be­ty­de, at den ek­stre­mi­sti­ske is­la­mist­grup­pe mi­ster sit største be­folk­nings­cen­ter og en vig­tig del af grund­la­get for Is­la­misk Stats øko­no­mi­ske ind­tje­ning.

Iagt­ta­ge­re un­der­stre­ger sam­ti­dig, at det kan bli­ve et psy­ko­lo­gisk ven­de­punkt, hvis Iraks ha­er vin­der kon­trol over Ra­ma­di og der­na­est går mod Mo­sul. Der er 420 ki­lo­me­ter mel­lem de to by­er.

Ra­ma­di hav­de cir­ka 500.000 ind­byg­ge­re, da den blev ero­bret af IS i maj. Sto­re de­le af be­folk­nin­gen er si­den flyg­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.