Jour­na­list Tyge Pe­der­sen er død

Den man­ge­åri­ge ud­land­skor­re­spon­dent og va­ert på Danmarks Ra­dio dø­de ju­le­dag. Han blev 71 år

BT - - NAVNE -

DØDS­FALD Jour­na­list Tyge Pe­der­sen er død, 71 år gam­mel. Det op­ly­ser fa­mi­li­en til Ritzau. Tyge Pe­der­sen var i over 30 år an­sat i Danmarks Ra­dio, hvor han som me­d­ar­bej­der på TV-Avi­sen var ud­land­skor­re­spon­dent ad fle­re om­gan­ge, blandt an­det i Bonn og Bruxel­les.

Der­u­d­over var han igen­nem fle­re år re­dak­tør og va­ert på uden­rigs­ma­ga­si­net ’Ude­fra’.

Tyge Pe­der­sen kom til Danmarks Ra­dio i 1977, ef­ter at han i godt ti år hav­de va­e­ret jour­na­list på In­for­ma­tion.

I TV-By­en be­gynd­te han på TVA­vi­sens ud­lands­re­dak­tion. Her blev det op igen­nem 1980’er­ne til man­ge repor­ta­ge­rej­ser til lan­de­ne bag det kom­mu­ni­sti­ske jer­n­ta­ep­pe.

Fra 1992 til 1997 var Tyge Pe­der­sen kor­re­spon­dent i Bruxel­les, hvor han fulg­te ud­vik­lin­gen i EU i åre­ne ef­ter, at dan­sker­ne hav­de stemt nej til Maa­stri­cht-trak­ta­ten.

Fra 1998 og frem til ud­gan­gen af 2006 var han an­ker­mand på ’Ude­fra’ på DR2, hvor ver­dens bra­end­punk­ter blev sat un­der lup.

Trods si­ne man­ge år i ud­lan­det og den kon­stan­te fo­kus på ver­den uden for Dan­mark, pra­e­sen­te­re­de han sig i Dan­mark ger­ne som ’Pe­der­sen, Bis­peb­jerg’. Ka­e­le­nav­net ’On­kel Tyge’ hang og­så ved fra en la­en­ge­re repor­ta­ge­rej­se rundt i den gam­le østblok med yn­gre kol­le­ger fra P3. Sag­de ja til fra­tra­e­del­ses­ord­ning I en pe­ri­o­de var det og­så Tyge Pe­der­sen, der lag­de stem­me til vel­komst­hil­se­nen, når man rin­ge­de til DRs ho­ved­num­mer.

Tyge Pe­der­sen op­ly­ste i 2010, at han ef­ter 33 års an­sa­et­tel­se tog imod en 12 må­ne­ders fra­tra­e­del­ses­ord­ning i for­bin­del­se med en om­fat­ten­de fy­rings­run­de.

I den an­led­ning luf­te­de han i et in­ter­view med fag­bla­det Jour­na­li­sten sin fru­stra­tion over det øge­de tem­po i nyheds­pro­duk­tio­nen. Lig­ner hjem­me­vi­deo­er »Man kan ik­ke for­dy­be sig i no­get la­en­ge­re, man­ge af tek­ni­ker­ne er ble­vet fy­ret, så de ting, vi sen­der ud, lig­ner in­di­mel­lem hjem­me­vi­deo­er. Det er den jour­na­li­sti­ske ud­vik­ling, der be­kym­rer mig mest,« sag­de han i den an­led­ning.

Fa­mi­li­en op­ly­ser, at Tyge Pe­der­sen dø­de ju­le­dag ef­ter at va­e­re ble­vet ind­lagt med en blod­prop i hjer­nen 20. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.