72.000 OM­KOM­MET I JORD­S­KA­ELV

BT - - TV/RADIO - (63). Sva­er (61). Mid­del (44). Nem ud: den reg­ne du Kan

LØ­VEN 22.07 -22.08 Du har en for­nem­mel­se el­ler fø­lel­se af, at der fo­re­går no­get bag din ryg. Det bed­ste du kan gø­re er at spør­ge di­rek­te, så du bli­ver af­kla­ret. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: JOMFRUEN 23.08 -22.09 Der er fo­kus på dit hjem og dit fa­mi­li­e­liv. Det er en god dag til at gø­re no­get godt for di­ne na­er­me­ste om­gi­vel­ser, men husk ik­ke at glem­me dig selv. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: VA­EG­TEN 23.09 -22.10 Du er sa­ed­van­lig­vis god til at si­ge li­ge nøj­ag­tig det, som an­dre kan li­de at hø­re. I dag er du dog lidt hur­tig på aftra­ek­ke­ren og kan såre no­gen. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: SKORPIONEN 23.10 -21.11 Der er en gun­stig har­moni mel­lem det du ta­en­ker og si­ger, og det du rent fak­tisk gør i dag. Du er i god sam­klang med dig selv og di­ne om­gi­vel­ser. Ar­bej­de: Øko­no­mi: Ka­er­lig­hed: SKYTTEN 22.11 -20.12 Det er op til dig selv at ska­be de bed­ste be­tin­gel­ser for din frem­ti­di­ge va­ekst. Der er må­ske no­get, du over­ser? El­ler som du må­ske ik­ke vil se. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: STENBUKKEN 21.12 -19.01 Da­gen la­eg­ger fle­re fø­lel­ser i dig, end du sa­ed­van­lig­vis går rundt og har. Du er ven­lig og imø­de­kom­men­de men al­li­ge­vel tem­me­lig na­er­ta­gen­de. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: VANDMANDEN 20.01 -18.02 Ud­land og rej­ser er ak­tu­elt. Det er en god dag til at be­stil­le en rej­se. Det er og­så en god dag til at til­mel­de dig et kur­sus el­ler ud­dan­nel­se. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: FI­SKE­NE 19.02 -19.03 Du er i dit em­pa­ti­ske og føl­som­me hjør­ne, hvor du na­er­mest kan ma­er­ke, hvad di­ne om­gi­vel­ser har brug for. Du får uven­tet hja­elp. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de: Øko­no­mi: 1908 - Jord­s­ka­el­vet i Mes­si­na i Ita­li­en dra­e­ber 72.000 men­ne­sker, hvil­ket var om­kring 40 pct af om­rå­dets be­folk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.