Rik­ke Skov gra­ed ef­ter ne­der­la­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DYB SKUF­FEL­SE Hun er ef­ter­hån­den ble­vet 35 år. Men et ne­der­lag på hånd­bold­ba­nen kan sta­dig brin­ge Rik­ke Sko­vs fø­lel­ser i kog. »Det er sja­el­dent, at jeg gra­e­der ef­ter en kamp. Men den­ne op­le­vel­se var und­ta­gel­sen. Det er skuf­fen­de, at vi ta­ber . Få mi­nut­ter før tid fø­rer vi jo 25-22,« sag­de Rik­ke Skov med al­vors­fuld stem­me­fø­ring.

Hun blev ef­ter kam­pen kå­ret som po­kal­figh­ter og modt­og 10.000 kr.

»Selv­føl­ge­lig er det rart med pen­ge­ne. Men jeg hav­de alt­så hel­le­re vun­det fi­na­len,« sag­de Rik­ke Skov, der nu har spil­let 10 po­kal­fi­na­ler og sta­dig ’kun’ har vun­det de syv.

I mod­sa­et­ning til VM-slut­run­den, hvor Rik­ke Skov pri­ma­ert blev brugt i det dan­ske lands­holds for­svar, fik hun i po­kal­fi­na­len og­så spil­le­tid i an­gre­bet.

»Jeg har over­ho­ve­det in­gen kom­men­ta­rer til min rol­le på VM-hol­det,« lød Rik­ke Sko­vs kort­fat­te­de svar på BTs spørgs­mål om, hvor­vidt hun

PO­KAL­FI­NA­LE-NO­TER

PO­KAL­FI­NA­LEN

hav­de del­ta­gel­se af ik­ke fa­er­re end seks spil­le­re, der re­pra­e­sen­te­re­de Dan­mark un­der hånd­boldVM tid­li­ge­re på må­ne­den: Vi­borg HKs Rik­ke Poul­sen, Rik­ke Skov og Ann Gre­te Nør­gaard samt FCMs Sti­ne Jør­gen­sen, Lou­i­se Bur­gaard og Tri­ne Øster­gaard.

Vero­ni­ca Kri­sti­an­sen fik før kam­pen over­rakt en stor buket blom­ster. År­sag: Hun var sam­men med kol­le­ger­ne på det nor­ske lands­hold med til at vin­de guld ved hånd­bold-VM.

fi­na­len blev det of­fent­lig­gjort, at Da­me Hånd­bold Liga­en får nyt navn. De na­e­ste to år hed­der den Pri­mo Tours (rej­se­bu­reau, red.) Liga­en .

FCMs PLAY­MA­KER

UMID­DEL­BART FØR

men­te, at land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen hav­de ud­nyt­tet hen­des po­ten­ti­a­le op­ti­malt.

Men som po­kal­fi­na­lens top­sco­rer med ot­te fuld­tra­ef­fe­re le­ve­re­de hun be­vis for, at hun of­fen­sivt sta­dig har mas­ser at by­de ind med. Un­der ud­vik­ling Vi­borg-tra­e­ner Al­lan He­i­ne ae­r­gre­de sig over ne­der­la­get.

»Jeg øn­sker ik­ke at sky­de skyl­den på dom­mer­ne. Når man ta­ber, er det me­get dansk at fin­de en år­sag. Men jeg sy­nes alt­så, at den ud­vis­ning, som Kir­sten Bal­le får, da vi fi­re mi­nut­ter før tid fø­rer med tre mål, har kamp­af­gø­ren­de be­tyd­ning,« sag­de Al­lan He­i­ne.

Ik­ke de­sto min­dre var han til­freds med si­ne trop­pers pra­e­sta­tion.

»FCM er top­hold i liga­en, mens vi er et hold un­der ud­vik­ling og pla­ce­ret som num­mer syv. Det gør mig stolt, at vi for­mår at pres­se FCM til det yder­ste. Nu kan vi kon­cen­tre­re os om kam­pe­ne i liga­en. Her er må­let for sa­e­so­nen, at vi skal vi­de­re fra grund- til slut­spil,« sag­de Al­lan He­i­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.