For­nem sejr og kvart­fi na­le i sig­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Men be­kym­rin­ger­ne blev gjort til skam­me, da Dan­mark vandt 2-1 over Schweiz og fik sin før­ste A-VM­sejr i or­di­na­er tid ved et U20-mester­skab no­gen­sin­de.

»Først og frem­mest var det fan­ta­stisk, at vi kun­ne hol­de ro i ho­ve­d­et og bli­ve ved med at spil­le ef­ter af­ta­ler­ne, selv om vi var bag­ud 0-1. Det var ut­ro­ligt sta­er­kt mod et schweizisk hold, der ret be­set - på pa­pi­ret i hver fald - er bed­re end os, at vi kun­ne vin­de sid­ste pe­ri­o­de 2-0,« sag­de land­stra­e­ner Olaf El­ler til TV2 Sport ef­ter sej­ren.

De un­ge dan­ske lø­ver var på pa­pi­ret un­der­tip­pe­de mod Schweiz, selv­om det var net­op Schweiz, Dan­mark be­sej­re­de sid­ste år ved U20er­nes A-VM. Un­der­dog-rol­len ge­ne­re­de dog ik­ke Mat­hi­as From, Ale­xan­der True og co. syn­der­ligt, og der blev gå­et frisk til den fra start.

Dan­sker­ne kom frem til fle­re go­de scor­ings­chan­cer, men det var Schewiz, der kom først på må­l­tav­len med en sty­ring fra No­ah Rod ind bag Tho­mas Lil­lie. Ta­et­test på i før­ste pe­ri­o­de var Jep­pe Jul Kors­gaard, der før­te puck­en bag om mål og hav­de god plads til at la­eg­ge puck­en ind bag Joren van Pot­tel­berg­he, men stol­pen kom i vej­en.

Dan­mark fik puck­en i net­tet i an­den pe­ri­o­de, men som en kold spand vand i ho­ve­d­et blev Sø­ren Ni­el­sens scor­ing an­nul­le­ret, da Jo­nas Rønd­b­jerg li­ge ak­ku­rat stod i må­l­fel­tet og der­med for­styr­re­de den schweizi­ske ke­e­per. From slut­spurt Det lyk­ke­des dog at hol­de Schweiz fra scor­ing, og der­med var alt åbent før tred­je pe­ri­o­de. Her kom dan­sker­ne bedst fra start. Knap halvan­det mi­nut in­de i pe­ri­o­den blev Sø­ren Ni­el­sen en­de­lig no­te­ret for en scor­ing, da han på for­ar­bej­de af Kri­sti­an Jen­sen og Jo­nas Rønd­b­jerg en­de­lig fik hul på den dan­ske må­l­byld.

Fem mi­nut­ter se­ne­re var det Mat­hi­as From, der brag­te Dan­mark for­an 2-1, da Pot­tel­berg­he ik­ke fik blo­ke­ret puck­en. Fø­rin­gen gav dan­sker­ne mod på me­re, og der blev fort­sat ge­ne­re­ret chan­cer i den schweizi­ske zo­ne, selv­om Ti­mo Mei­er og co. pres­se­de på for en ud­lig­ning.

Schweiz spil­le­de lør­dag mod Sve­ri­ge og brug­te man­ge kra­ef­ter i 3-8-ne­der­la­get. Der­u­d­over fik tre schweize­re ka­ran­ta­e­ne for for­se­el­ser be­gå­et mod de sven­ske spil­le­re, og der­for var den schweizi­ske trup no­get smal­le­re mod Dan­mark.

Al­li­ge­vel bra­end­te det for al­vor på mod slut­nin­gen af tred­je pe­ri­o­de, da schweizer­ne tog må­l­man­den ud til for­del for en ek­stra mark­spil­ler, men Olaf El­lers trop­per hold ho­ve­der­ne kol­de. Trods lidt tu­mult og en dansk fem mi­nut­ters-ud­vis­ning til Mat­hi­as Lassen, da slut­fløjtet lød, kun­ne de un­ge dan­ske­re jub­le over end­nu en A-VM-sejr over Schweiz og tre po­int på kon­to­en.

Der­med er Danmarks U20-hold og­så et stort skridt ta­et­te­re på kvart­fi­na­len og end­nu et år på bed­ste VM-ni­veau, da fi­re af de fem hold i grup­pen går vi­de­re til kvart­fi­na­ler­ne, mens dår­ligst pla­ce­re­de land skal spil­le nedryk­nings­kam­pe mod det dår­ligst pla­ce­re­de land i Grup­pe B.

For et år si­den var Danmarks 4-3sejr på straf­feslag over Schweiz nok til at sik­re kvart­fi­na­le­plad­sen.

Der er dog ik­ke me­get tid til hvi­le og ju­bel oven på sej­ren. Al­le­re­de i af­ten står Dan­mark over for Ca­na­da, som na­ep­pe kom­mer til at slap­pe af ef­ter ne­der­lag til USA i sin før­ste kamp ved årets VM.

Ud­over Ca­na­da by­der de kom­men­de da­ge på du­el­ler mod Sve­ri­ge og USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.