En ny vir­ke­lig­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR NOG­LE UGER si­den cyk­le­de jeg fra mit hjem på Nør­re­bro til Par­ken. Det er en kort tur på godt tre ki­lo­me­ter gen­nem to kø­ben­havn­ske kvar­te­rer, men den gi­ver al­li­ge­vel tid til at ta­en­ke og fun­de­re.

Jeg har et utal af gan­ge brugt den mod­sat­te tur til at for­dø­je fod­bold­kam­pe og få pul­sen lidt ned ef­ter vig­ti­ge opgør og pres­se­ren­de de­ad­li­nes. Men da jeg den­ne gang tog tu­ren ad Jagt­vej, var det med en an­den ro og be­vidst­hed.

Må­let for cy­kel­tu­ren den­ne dag var pra­e­sen­ta­tio­nen af Danmarks nye land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de. En ’snill’ ae­l­dre, norsk herre med et smil på la­e­ben og pas­sion i øj­ne­ne.

Da jeg sad på cyk­len og ok­se­de af sted i mit lidt for la­ve an­det gear, kun­ne jeg ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke på, at den dag – en tors­dag – på en må­de sat­te et pas­sen­de og si­gen­de punk­tum for fod­boldå­ret 2015.

Et år der vars­ler en ny vir­ke­lig­hed for dansk fod­bold.

Da­gen be­gynd­te med en epo­ke­gø­ren­de tra­e­ne­ransa­et­tel­se for et hold, der på ne­ga­tiv vis har fyldt me­get året igen­nem. Det dan­ske lands­hold. Og den slut­te­de med en europaeisk knald-el­ler-fald-kamp for et an­det dansk hold, der det­te år er lø­bet med de­res del af over­skrif­ter­ne – de dan­ske me­stre fra

FC Midtjyl­land. DET ER I sto­re tra­ek dis­se to mand­ska­ber, der i de for­løb­ne 12 måneder har teg­net dansk fod­bold. Bå­de på godt og på ondt. Og dén tors­dag fik de og­så lov til at run­de det he­le af.

Det dan­ske lands­hold fik til sidst en ny land­stra­e­ner ef­ter 15 år med Mor­ten Ol­sen, og FC Midtjyl­land gik vi­de­re i Eu­ro­pa Le­ague. Så det blev på man­ge må­der en god dag. Re­sten af fod­boldå­ret

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN,

2015 var en me­re tvivl­s­om for­nø­jel­se.

En stor del af grun­den til det skal ma­les med rødt og hvidt far­ve­kridt. Åge Ha­rei­de er fra 1. marts ny dansk land­stra­e­ner, men han over­ta­ger et hold i dyb re­sul­tat­ma­es­sig kri­se. Én sejr af syv mu­li­ge og en mis­set kva­li­fi­ka­tion til EM er bund­linj­en ef­ter et land­skampsår, der be­gynd­te med en op­si­gel­se fra Mor­ten Ol­sen – og slut­te­de med end­nu én. Først tog den nu tid­li­ge­re land­stra­e­ner r…. på al­le i DBU, da han i marts op­sag­de sin stil­ling fem mi­nut­ter før et pres­se­mø­de. Si­den gjor­de han det igen med øje­blik­ke­lig virk­ning ef­ter det sam­le­de play­off-ne­der­lag til Sve­ri­ge i novem­ber.

Mor­ten Ol­sen har va­e­ret en god land­stra­e­ner for Dan­mark gen­nem en ’halv men­ne­ske­al­der’. Han har flyt­tet dansk fod­bold ind i en ny vir­ke­lig­hed, og har og­så – isa­er i si­ne før­ste år – skabt flot­te og op­sigtsva­ek­ken­de re­sul­ta­ter. Men, men, men…

2015 vil for altid stå som en plet på den nu af­gå­e­de land­stra­e­ners ef­ter­ma­e­le. Li­ge­som året utvivl­s­omt vil spø­ge i Ol­sens tan­ker i lang tid frem­over.

Ol­sen for­må­e­de ik­ke at over­fø­re den sult og pas­sion, han hav­de, til en flok lands­holds­spil­le­re, der i ef­ter­å­ret ik­ke spil­le­de med den nød­ven­di­ge gnist og lyst. Isa­er Ni­ck­las Bendt­ner og Chri­sti­an Erik­sen var med­for­fat­te­re på Ol­sens op­si­gel­se, da pen­nen blev lagt i hån­den i ef­ter­å­rets af­gø­ren­de kam­pe. De skal bru­ge vin­te­r­en på at se sig selv i spej­let, in­den de igen mel­der sig un­der den fa­ne, der nu ba­e­res af en nord­mand. DANSK LANDS­HOLDS­FOD­BOLD KAN ha­ve en lys frem­tid. Ta­len­ter­ne er til ste­de, selv om de al­drig for­må­e­de at be­gej­stre os for al­vor un­der som­me­rens U21-EM. Jeg hav­de for­ven­tet, at vi i lø­bet af ef­ter­å­ret skul­le se Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg, An­dreas Chri­sten­sen og an­dre un­ge spil­le­re få nøg­lerol­ler på lands­hol­det. Det ske­te ik­ke. Dels for­di de ik­ke ram­te for­men. Dels for­di Mor­ten Ol­sen blev ban­ge for at bru­ge dem og i ste­det ty­e­de til me­re vel­kend­te og ae­l­dre kra­ef­ter. Desva­er­re uden suc­ces.

Der­for bli­ver en af Åge Ha­rei­des vig­tig­ste op­ga­ver i den før­ste del af 2016 at fo­re­ta­ge et del­vist ge­ne­ra­tions­skif­te på lands­hol­det. Et ge­ne­ra­tions­skif­te, der brin­ger ung­dom­men ind på hol­det, men og­så brin­ger smilet og gla­e­den til­ba­ge på det, der i år har lig­net et gla­e­des­løst mand­skab. Mi­cha­el Laud­rup hav­de ik­ke lyst til at gø­re for­sø­get. Nu er det Ha­rei­des tur.

Kom­mer gla­e­den til­ba­ge om­kring lands­hol­det, vil det og­så ha­ve en po­si­tiv af­smit­ning på et DBU, der ik­ke age­re­de hel­digt i 2015. Den in­ter­ne krig med Mor­ten Ol­sen er et ka­pi­tel for sig, og det sam­me er om­sta­en­dig­he­der­ne om­kring den lands­holds­af­ta­le, der i marts fyld­te spal­ter­ne. Det har den her i BT gjort igen i lø­bet af de se­ne­ste måneder, ef­ter at vi har af­slø­ret, hvor­dan den på­stå­e­de be­spa­rel­se i DBU ik­ke fin­des, mens spil­ler­ne og isa­er Spil­ler­for­e­nin­gen for­gyl­des. Sam­ti­dig har af­ta­lens ind­hold få­et de dan­ske klub­ber til at øn­ske selv­sta­en­dig­hed fra DBU, da de fø­ler sig for­rå­dt af uni­o­nen. Kli­ma­et i top­pen af dansk fod­bold er dår­li­ge­re end la­en­ge set!

Det kal­der på op­ryd­ning og tan­ke på frem­ti­den. Nøj­ag­tig som det gjor­de, da Su­per­liga­en i for­å­ret fik ny tur­ne­rings­struk­tur med virk­ning fra som­me­ren 2016. Ini­ti­a­ti­vet var rigtigt, men klub­ber­ne age­re­de klod­set, da de i før­ste om­gang stem­te en aen­dring ned. Hel­dig­vis indså de, at de hav­de be­gå­et no­get knap så la­ek­kert i na­el­der­ne, og be­slut­nin­gen blev om­stødt. Til som­mer har Su­per­liga­en der­for 14 hold. Det lover in­ter­es­sant. DET HAR SU­PER­LIGA­EN og­så va­e­ret i 2015. Selv med de sa­ed­van­li­ge 12 hold. Neg­le­bi­de­ri­et var godt nok til at over­se, da FC Midtjyl­land i for­å­ret fuldt fortjent vandt det dan­ske mester­skab i su­ve­ra­en stil.

Men midtjy­der­nes mester­skab var et frisk pust i en liga, hvor en stor del af spa­en­din­gen er at fin­de i kulis­ser­ne frem for på ba­nen.

Ni af de 12 klub­ber i Su­per­liga­en har på det­te tids­punkt en an­den tra­e­ner, end de hav­de sid­ste år, og vi har set bå­de spek­taku­la­e­re op­si­gel­ser, an­sa­et­tel­ser og fy­rin­ger. Husk ba­re på Jo­nas Dal i Ho­bro, Mor­ten Wieg­horst i AGF, Kas­per Hjul­mand i FC Nord­s­ja­el­land og na­tur­lig­vis Glen Rid­ders­holm i FC Midtjyl­land.

Den op­si­gel­se ka­ste­de lange skyg­ger og er først lagt i gra­ven nu, hvor Rid­ders­holm har få­et nyt job. Men køn var den ik­ke. Den skram­me­de bå­de Rid­ders­holm selv, men og­så FC Midtjyl­land, der går ud af 2015 med rid­ser i lak­ken, men sølv­tøj i ska­bet og eu­ro­pa­ei­ske mil­li­o­ner på kon­to­en.

Hav­de kra­em­mer­ne på He­den ta­get den han­del, hvis de var ble­vet til­budt den for et år si­den? Ja, selv­føl­ge­lig hav­de de det. Alt lagt sam­men har de haft et suc­ces­fuldt år.

I et år, hvor lands­hol­det bla­me­re­de sig og øde­lag­de en op­lagt EMkva­li­fi­ka­tion, og hvor de øv­ri­ge dan­ske klub­ber og­så dum­me­de sig in­ter­na­tio­nalt, var midtjy­der­ne den go­de hi­sto­rie.

Lad os kryd­se fin­gre for, at 2016 by­der på man­ge fle­re af den slags. Godt nytår!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.