Ni­cki Pe­der­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Født:

Tid­li­ge­re Bror Nu­va­e­ren­de klub­ber: Dan­mark (DSL): Po­len: Sve­ri­ge: Tjek­ki­et:

er pro­vi­sions­løn­ne­de. En grand­prix-sejr gi­ver for ek­sem­pel 11.000 dol­lar, og det er vig­ti­ge pen­ge for en kø­rer som Ni­cki Pe­der­sen, der løn­ner he­le sit team med en ma­na­ger, fy­si­o­te­ra­pe­ut og me­ka­ni­ke­re af egen lom­me. Pe­der­sen får og­så støt­te af en ra­ek­ke sponso­rer, men han – og re­sten af kø­rer­ne – er af­ha­en­gi­ge af at la­ve re­sul­ta­ter, hvis de vil kla­re sig øko­no­misk.

ik­ke har no­gen brem­ser. Brem­ser kan gø­re sporten end­nu me­re far­lig, end den er i for­vej­en, for­di det kan få fa­ta­le kon­se­kven­ser, hvis en kø­rer tra­ek­ker brem­sen i et sving i ta­et kamp med en mod­stan­der. Hvis mod­stan­de­ren ik­ke brem­ser, vil det of­te­re fø­re til en kol­li­sion. Det var ham, der støt­te­de mig øko­no­misk i al­le ung­doms­ra­ek­ker­ne, og det kan jeg kun tak­ke ham for, li­ge­som han he­le vej­en igen­nem har stå­et i bag­lan­det og va­e­ret der for mig. Da jeg skul­le i la­e­re til 35,50 kro­ner i ti­men i 1994, køb­te han en ny spe­edway­cy­kel til mig og sag­de, at nu måt­te jeg kla­re mig selv. Dér ta­enk­te jeg: Hold da ka­eft, det er sgu da først nu, at du skal til at po­ste pen­ge i mig! Men når jeg ser til­ba­ge, har det jo gi­vet mig den der bal­last, at jeg he­le ti­den hav­de kni­ven for stru­ben, og det var dét, som gjor­de, at jeg kla­re­de mig gen­nem nå­leø­jet.

2. april 1977 i Oden­se (38 år), op­vok­set i Bren­derup på Fyn

gift med An­ne-Mette Han­sen, som han har to børn med; Mik­ke­li­ne og Mik­kel.

til spe­edway­kø­re­ren Ron­ni Pe­der­sen.

Hol­sted Spe­edway Klub Unia Lesz­no Lejo­nen - Gisla­ved Au­to Klub Marké­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.