René Tofts EM i fa­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHOK Med min­dre end tre uger til EM og blot én dag før lands­hol­det sam­les, har de dan­ske hånd­bold­her­rer må­ske mi­stet en af si­ne ab­so­lut­te nøg­le­spil­le­re. Streg­spil­le­ren René Toft Han­sen måt­te ba­e­res fra ba­nen, da hans klub TSW Ki­el i går spil­le­de årets sid­ste kamp ude mod Ber­gi­s­chen HC, og det fryg­tes, at ska­den er al­vor­lig.

»Vi er i chok. Vo­res kap­ta­jn René Toft Han­sen måt­te ud­gå med frygt for en al­vor­lig kna­eska­de. Vi kryd­ser fin­gre for, at han snart kan spil­le vi­de­re. God bed­ring, René,« skri­ver klub­ben på sin fa­ce­book­si­de.

Uhel­det ske­te i an­den halv­leg ved stil­lin­gen 18-14, hvor en mod­spil­ler ef­ter en na­er­kamp faldt med he­le sin kro­p­sva­egt hen over Tofts støt­te­ben.

Skal man tro dan­ske­rens umid­del­ba­re re­ak­tion, ven­ter der ham en lang pau­se.

»Han me­ner, at med det kna­ek, det gav i kna­e­et, er alt øde­lagt. Vi hå­ber, at han ik­ke har ret,« for­tal­te Ki­el­tra­e­ner Al­fred Gisla­son tv-ka­na­len Sport1 ef­ter kam­pen, som de for­sva­ren­de ty­ske me­stre vandt 31-28. En stor sva­ek­kel­se René Toft Han­sen er en af tre streg­spil­le­re i den dan­ske EM-trup – de øv­ri­ge er hans bror Hen­rik og Jes­per Nød­des­bo. Men i en år­ra­ek­ke har det va­e­ret ham, der har or­ke­stre­ret den dan­ske de­fen­siv, og det vil der­for va­e­re en stor sva­ek­kel­se af lands­hol­dets chan­cer, hvis han ik­ke bli­ver klar til slut­run­den i Po­len, hvor Dan­mark som top­se­e­det na­tion er blandt fa­vo­rit­ter­ne.

Bli­ver fryg­ten til vir­ke­lig­hed vil René Toft Han­sen va­e­re den an­den in­ter­na­tio­na­le stjer­ne på blot få da­ge, der må mel­de fra til EM. Så sent som for tre da­ge si­den måt­te ty­ske Pa­tri­ck Gro­etzki er­ken­de, at han ik­ke bli­ver klar i ti­de.

Eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne lø­ber af stab­len fra 15.-31. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.