Gør druk dy­re­re

BT - - NYHEDER -

SA­ET PROP­PEN I Vo­res sto­re al­ko­hol­for­brug er et al­vor­ligt sam­fund­spro­blem, og der er in­gen tvivl om, at det er alt for bil­ligt at drik­ke For­sla­get om mini­mum­pri­ser er di­rek­te aso­ci­alt. Det straf­fer dem med de mind­ste ind­kom­ster. Sam­ti­dig er der jo ta­le om ren pla­nø­ko­no­mi og den il­le­ga­le han­del’. For­e­nin­gen har i år for før­ste gang i en år­ra­ek­ke re­gi­stre­ret en stig­ning i ølsal­get, hvil­ket – for­u­den en ’god’ som­mer – ka­e­des sam­men med, at øl­af­gif­ten blev re­du­ce­ret med 15 pct. i juli 2013. Men el­lers er dan­sker­nes al­ko­hol­for­brug fal­det, på­pe­ger for­e­nin­gen. Ale­ne fra 2010 til 2013 faldt an­de­len af dan­ske­re, der drik­ker me­re end Sund­heds­sty­rel­sens gen­stands­gra­en­ser med 20 pct., så det nu er 8,5 pct. af be­folk­nin­gen, der har, hvad Sund­heds­sty­rel­sen kal­der en ’ri­si­ko­ad­fa­erd’. Den grup­pe bør man må­l­ret­tet hja­el­pe frem for at ge­ne­re de re­ste­ren­de 91,5 pct., der ny­der al­ko­hol på en for­nuf­tig må­de, me­ner di­rek­tør i Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen, Ni­els Hald. De ri­ge skal nok få råd »For­sla­get om mini­mum­pri­ser er jo sam­ti­dig di­rek­te aso­ci­alt. Det straf­fer dem med de mind­ste ind­kom­ster. De ri­ge skal nok få råd til at kø­be al­ko­hol. Sam­ti­dig er der jo ta­le om ren pla­nø­ko­no­mi, hvor sam­fun­det be­stem­mer, hvad va­rer­ne skal ko­ste. Vi tro­e­de, den tid var for­bi,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.