Be­skyt hu­set og spar på for­sik­rin­gen

BT - - NYHEDER -

VANDKAMP Det ga­el­der blandt an­det Top­dan­mark.

»Der har va­e­ret en del sky­brud de se­ne­ste år, så vo­res ta­rif­fer er i for­vej­en sat ef­ter ri­si­ko­en, og der­for kom­mer vi hel­ler ik­ke ud med ge­ne­rel­le stig­nin­ger på for­sik­rings­pra­e­mi­en. Men det er klart, at vi og­så kig­ger in­di­vi­du­elt på vo­res kun­der – om der kan ske for­bed­rin­ger, der kan på­vir­ke pra­e­mi­en,« si­ger Tho­mas En­na Lar­sen, un­der­di­rek­tør i Top­dan­mark.

Et af de al­min­de­li­ge­ste fore­byg­gen­de til­tag er et højvand­sluk­ke, der for­hin­drer klo­akvand i at lø­be op gen­nem ka­el­der­af­løb. Men ved me­get sva­e­re sky­brud, som dem Dan­mark har op­le­vet de se­ne­ste da­ge, vil et højvand­sluk­ke of­te ik­ke va­e­re til­stra­ek­ke­ligt. I ste­det er det vig­tigt, at klo­ak­ken er ren­set for sand og grums, så van­det kan lø­be va­ek, og den mang­len­de vand­af­led­ning er i vir­ke­lig­he­den der, ud­for­drin­gen lig­ger, på­pe­ger Tho­mas En­na Lar­sen.

»Pro­ble­met op­står, for­di vi ik­ke har ind­ret­tet vo­res klo­ak­ker til at hånd­te­re den ma­eng­de vand, vi har va­e­ret ud­sat for de se­ne­ste par år. Så vi kig­ger bå­de på den ge­ne­rel­le stand af hu­set, og om det lig­ger et sted, hvor der er or­dent­li­ge klo­ak­for­hold. Det kan ha­ve stor be­tyd­ning for pris­sa­et­nin­gen af pra­e­mi­en,« si­ger Tho­mas En­na Lar­sen og un­der­stre­ger: »Så sørg for at få ved­li­ge­holdt klo­ak­ke­rings­sy­ste­met.« Ra­bat på for­sik­rin­gen Hos Co­dan For­sik­ring får kun­der­ne 15 pro­cent ra­bat på hus­for­sik­rin­gen, hvis de in­stal­le­rer et højvand­sluk­ke. Det ga­el­der og­så kun­der, der ik­ke bor i om­rå­der, som of­te er ud­sat for over­svøm­mel­ser.

Omvendt ri­si­ke­rer kun­der, der of­te har vandskader, at de­res for­sik­rings­vil­kår bli­ver re­vi­de­ret, si­ger pres­se­chef Mads Houe.

»De kun­der, der har haft fle­re van­d­re­la­te­re­de ska­der over de se­ne­ste år, vil mu­lig­vis få for­hø­jet pra­e­mi­en, ha­e­vet selvri­si­ko­en el­ler ju­ste­ret for­sik­rin­gens da­ek­nings­om­fang,« si­ger Mads Houe.

»Jeg sy­nes, det er ri­me­ligt, at de, der en­ten ik­ke er i risiko for at få vandskader el­ler har gjort no­get for at fore­byg­ge vand­ska­der­ne, får til­budt en la­ve­re pra­e­mie end dem, der har en hø­je­re risiko. En­ten for­di de ik­ke gør no­get for at fore­byg­ge ska­der­ne el­ler har bo­sat sig et sted, hvor der er en hø­je­re risiko for vandskader,« for­kla­rer Mads Houe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.