Så­dan le­der du vand­mas­ser­ne va­ek

BT - - NYHEDER -

Ter­ra­en­fald Når om­gi­vel­ser­nes ter­ra­en er hø­je­re end hu­set – for ek­sem­pel ter­ras­se, pla­e­ne el­ler ind­kør­sel – vil regn­van­det lø­be ind mod hu­set. Ved at etab­le­re et ter­ra­en­fald kan man le­de van­det va­ek fra hu­set. Det kan ske ved, at man la­der fli­ser­ne in­de ved hus­mu­ren skrå­ne va­ek fra hu­set, så van­det und­går be­rø­ring med hu­set. Det sam­me gør sig ga­el­den­de ved trap­pe­skak­ter. Her skal man og­så sør­ge for at ha­ve ter­ra­en­fald, der kan le­de van­det va­ek. Om­fangs­dra­en Van­det kan og­så tra­en­ge ind i so­k­len, når der lig­ger me­get vand i jor­den rundt om hu­set. Det kan i va­er­ste fald re­sul­te­re i fugtska­der. Man kan etab­le­re et om­fangs­dra­en, som pla­ce­res i ka­el­der­gulvs­høj­de langs hu­sets so­k­kel. Det har et rør med et lag af fi­ber­teksti­ler med en mas­se små hul­ler i, så van­det kan tra­en­ge ind i rø­ret. På den må­de bli­ver van­det ført va­ek fra hu­set og i det lo­ka­le klo­ak­sy­stem el­ler i en så­kaldt fa­ski­ne. Man må ik­ke in­stal­le­re et om­fangs­dra­en selv. Men ved til­la­del­se fra en au­to­ri­se­ret klo­ak­me­ster kan man få det in­stal­le­ret. Fa­ski­ne i bag­ha­ven En fa­ski­ne er en boks, der op­sam­ler regn­vand og le­der det di­rek­te ned i jor­den. På den må­de af­la­ster man klo­ak­sy­ste­met ved kraf­tig regn, og man kan der­ved spa­re ud­gif­ten ved at kob­le af­lø­bet til klo­ak­ken. Man kan selv gra­ve en fa­ski­ne ned i bag­ha­ven, men en eks­pert skal stå for til­kob­ling af rø­re­ne. Højvand­sluk­ke Et højvand­sluk­ke for­hin­drer, at klo­akvan­det kan lø­be til­ba­ge i klo­a­k­rø­re­ne og op igen­nem af­lø­bet i din ka­el­der, når det reg­ner kraf­tigt. Ska­den kan ske, når klo­ak­ken ude ved vej­en ik­ke når at le­de regn­van­det va­ek hur­tigt nok. Over­da­ek ik­ke da­eks­ler Regn­van­det fra ta­gren­der sam­les og le­des ud i ho­ved­klo­ak­ken, som of­test lig­ger ude ved vej­en. Sam­ti­dig er det via brøn­de­ne på din egen grund, du har ad­gang til at ren­se klo­ak­ken. Ri­ste el­ler da­eks­ler bør der­for ik­ke over­da­ek­kes med jord, fli­ser el­ler af­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.