Jeg be­ta­ler ogs

BT - - NYHEDER -

TOP­SKAT da re­ge­rin­gen blev dan­net, og det end­te med, at det blev skre­vet ind i re­ge­rings­grund­la­get, at ’det er re­ge­rin­gens am­bi­tion at sa­en­ke skat­ten på den sidst tjen­te kro­ner med fem pro­cent­po­int’.

De se­ne­ste da­ge er skat­te­de­bat­ten blus­set ge­val­digt op, ef­ter at Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand, An­ders Samu­el­sen, har un­der­stre­get sit par­tis krav og ka­e­det re­sul­ta­tet af for­hand­lin­ger­ne sam­men med re­ge­rin­gens over­le­vel­se. Og­så Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve pro­cen­ten ned på top­skat­ten, men Dansk Fol­ke­par­ti na­eg­ter. »Vi har ik­ke råd,« si­ger DFs for­mand, Kri­sti­an Thulesen Dahl, der vil bru­ge pen­ge­ne på vel­fa­erd. ’AE­l­dre og sva­ge fortje­ner hja­elp’ Selv om han selv be­ta­ler top­skat, er Ri­chard Tho­mas­sen enig med Thulesen Dahl, og han har da og­så »altid stemt DF«.

»Vi har en mas­se ae­l­dre, som har va­e­ret med til at op­byg­ge det vel­fa­erds­sam­fund, vi har. Vi hav­de jo slet ik­ke haft det vel­fa­erds­sam­fund, vi har i dag, hvis de ik­ke hav­de knok­let en vis le­ge­mes­del ud af buk­ser­ne. Og vi har og­så nog­le sva­ge grup­per, som fortje­ner hja­elp. Hvis skat­te­kro­ner­ne går til dem, er det helt fint med mig. Desva­er­re bli­ver de ae­l­dre og de sva­ge nu til­si­de­sat, for­di pen­ge­ne skal bru­ges på alt mu­ligt an­det. Isa­er på en mas­se ud­la­en­din­ge, der kom­mer til lan­det og ba­re kra­e­ver ind, og det, sy­nes jeg, er for­kert,« si­ger Ri­chard Tho­mas­sen.

Top­skat blev ind­ført ved skat­tere­for­men, der blev ved­ta­get af Fol­ke­tin­get i 1993 med virk­ning fra 1994. Ca. hver 10. dan­sker be­ta­ler top­skat. Hel­le Thor­ning-Sch­midts re­ge­ring ha­e­ve­de top­skat­te­gra­en­sen frem mod 2022. Men selv når den er fuldt gen­nem­ført, vil der sta­dig va­e­re sy­geple­jer­sker, fol­ke­sko­lela­e­re­re og last­bil­chauf­fø­rer, der be­ta­ler top­skat.

Hvis top­skat­ten skal fjer­nes helt, vil det iføl­ge Ritzau ko­ste seks til syv mil­li­ar­der kro­ner. Så langt kom­mer Li­be­ral Al­li­an­ce na­ep­pe i de for­hand­lin­ger om en skat­tere­form, der ven­ter i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.