For­budt ka­er­lig­hed på slot­tet

BT - - NYHEDER -

FOR­BUDT KA­ER­LIG­HED Ni år. Så lang tid le­ve­de Nor­ges kong Ha­rald i et hem­me­ligt for­hold med sin se­ne­re ko­ne, dron­ning Sonja. De­res ka­er­lig­hed var stor. Mindst li­ge så stor som pro­ble­mer­ne, der om­gav dem. For Nor­ges kom­men­de kon­ge skul­le ik­ke gif­tes med en bor­ger­lig, hvis det stod til hans far, kong Olav, nor­ske po­li­ti­ke­re og den nor­ske pres­se. Det forta­el­ler det nor­ske re­gent­par i den kom­men­de do­ku­men­tar ’Kon­ge og dron­ning i 25 år’, der bli­ver vist i mor­gen på den nor­ske tv­sta­tion NRK. Sonja Ha­rald­sen og kron­prins Ha­rald, den se­ne­re kong Ha­rald, forta­el­ler i do­ku­men­ta­ren, hvor­dan de i man­ge år mød­tes i smug og hos de få fa­el­les ven­ner, der kend­te sand­he­den om de­res ro­man­ce. Men det var ik­ke uden samvit­tig­heds­kva­ler for kron­prins Ha­rald, der blev mødt med et man­tra om at sa­et­te pligt for­an ka­er­lig­hed fra sin fars si­de.

»Jeg var glad for Sonja Ha­rald­sen, men jeg hav­de og­så dår­lig samvit­tig­hed over­for min far og Nor­ge. Jeg gjor­de li­ge­som no­get for­kert, og jeg hav­de dår­lig samvit­tig­hed over at gø­re no­get, jeg ik­ke bur­de gø­re,« si­ger kong Ha­rald i fil­men iføl­ge VG.

Det se­ne­re re­gent­par i Nor­ge mød­tes som un­ge. Men det var først, da de som voks­ne mød­te hin­an­den hos de­res fa­el­les ven Jo­han Ste­ner­sen, at ka­er­lig­he­den blom­stre­de. La­e­ster ryg­ter i avis Sonja Ha­rald­sen og kron­prins Ha­rald var ka­e­re­ster i me­re end ti år, in­den de blev gift. Men det var først kort tid før de­res bryl­lup, at kron­prin­sen over­ho­ve­det na­evn­te hen­de over for sin far.

»I al­le de år tal­te vi ik­ke om det,« si­ger kong Ha­rald i dag iføl­ge VG.

For­hol­det var så hem­me­ligt, at kron­prins Ha­ralds sø­ster først hør­te om det, da hun la­e­ste om ryg­ter­ne i VG i 1968, kort tid før de blev gift. Det forta­el­ler prin­ses­se Astrid i ’Kon­ge og dron­ning i 25 år’. Jeg var glad for Sonja Ha­rald­sen, men jeg hav­de og­så dår­lig samvit­tig­hed over­for min far og Nor­ge

»Far ta­ger avi­sen, og så kom­mer der nog­le eder og for­ban­del­ser, og så ta­en­ker jeg, hvad er der sket? Så si­ger han: Nu har de for­lo­vet Ha­rald bort igen,« forta­el­ler prin­ses­se Astrid i dag.

Men i mod­sa­et­ning til man­ge an­dre hi­sto­ri­er, avi­ser­ne brag­te om kron­prin­sens mu­li­ge for­lovel­ser på den tid, holdt den­ne stik. Det var nem­lig hi­sto­ri­en om kron­prins Ha­ralds kom­men­de for­lovel­se med Sonja Ha­rald­sen.

Trods stor modstand blev kron­prins Ha­rald gift med sin Sonja i Oslo dom­kir­ke 29. au­gust 1968.

Ha­rald og Sonja blev re­gent­par i Nor­ge i 1991.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.