Ulov­ligt krudt er død­sens far­ligt

BT - - NYHEDER -

Års­skif­tet 2014/2015 var sør­ge­ligt, hvad an­går an­tal­let og om­fan­get af per­sonska­der i for­bin­del­se med brug af fyr­va­er­ke­ri. Ik­ke fa­er­re end 347 per­so­ner blev be­hand­let på lan­dets sy­ge­hu­se og ska­destu­er mod 233 det fo­re­gå­en­de år. Det er det hø­je­ste an­tal ska­der i me­re end fem år.

End­nu va­er­re er det, at tre per­so­ner mi­ste­de li­vet på vold­som vis. Al­le tre ved af­fy­ring af me­get kraft­ful­de og ulov­li­ge krysan­temum­bom­ber, der var købt af sam­me mand. Han blev da­gen ef­ter nytår­s­af­ten an­holdt og va­re­ta­egts­fa­engs­let. Der­for går det galt Mette Cra­mon, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Sik­ker­heds­sty­rel­sen, si­ger:

»Når vi kig­ger på ska­de­sta­ti­stik­ker­ne for fyr­va­er­ke­ri, er der tre ho­ved­år­sa­ger til, at det går galt: For det før­ste at man ik­ke hol­der til­stra­ek­ke­lig af­stand til fyr­va­er­ke­ri­et. For det an­det at man ik­ke bru­ger sik­ker­heds­bril­ler – og det ga­el­der bå­de for dem, der af­fy­rer, og for til­sku­e­re. Halv­de­len af dem, som får ska­der, er fak­tisk til­sku­e­re. Og så er der den tred­je ka­te­go­ri – nem­lig det ulov­li­ge fyr­va­er­ke­ri. Of­te er ska­der i den for­bin­del­se me­get al­vor­li­ge­re, for­di der ty­pisk og­så er ta­le om me­get kraf­tig fyr­va­er­ke­ri,« si­ger hun og na­ev­ner krysan­temum­bom­ber­ne som ek­sem­pel.

Sta­ti­stik­ker­ne vi­ser, at det først og frem­mest er for­kert hånd­te­ring af fyr­va­er­ke­ri­et, der med­fø­rer ulyk­ker. Og at der er en klar køns­for­skel, når det hand­ler om, hvem der kom­mer til ska­de. Of­re­ne er ma­end Ik­ke over­ra­sken­de er langt de fle­ste of­re ma­end, for­di det i langt over­ve­jen­de grad er ma­end, som er til­truk­ket af fyr­va­er­ke­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.